Đề thi trắc nghiệm phép biến hình môn Toán lớp 11 Trường Thpt Xuân Đỉnh

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 13/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 13/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,962 lượt xem Lượt thi 54 lượt thi

Câu 1

Gọi P(A); P(B) lần lượt là xác suất của hai biến cố A và B. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A.

Cho biến cố A. Xác suất của biến cố đối là:

B.

Cho A và B là hai biến cố xung khắc, khi đó xác suất để A hoặc B xảy ra là:

C.

Xác suất của biến cố đối của A là:  

D.

Xác suất để A hoặc B xảy ra là: 

Câu 2

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình T biến điểm bất kỳ M(x; y) thành điểm M'(x'; y') sao cho:

A.

Một đường thẳng.

B.

Một đường tròn.

C.

Một đoạn thẳng.

D.

Một tia.

Câu 3

Trong hệ tọa độ Oxy cho phép biến hình f biến mỗi điểm M(x; y) thành điểm M'(x'; y') sao cho: x' = x + 2y; y' = -2x + y +1. Xét hai điểm A(-1; 2); B(5; 4). Phép biến hình f biến trung điểm I của đoạn thẳng AB thành điểm I' có tọa độ là:

A.

(6; -8)

B.

(-8; 2)

C.

(-3; 2)

D.

(8; 0)

Câu 4

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình f xác định như sau: Với mỗi M(x; y) ta có M'=f(M) sao cho M'(x'; y') thỏa mãn: x' = 2x - y +1; y ' = x - 2y +3. Khi đó điểm (1; -2) sẽ biến thành điểm có tọa độ:

A.

(8; 5)

B.

(-5; 8)

C.

(5; 8)

D.

(5; 6)

Câu 5

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào sai?

A.

Trong hệ trục tọa độ Oxy phép co về trục hoành là một phép dời hình.

B.

Phép tịnh tiến là một phép dời hình.

C.

Hợp của hai phép dời hình là một phép dời hình.

D.

 Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng không phải là phép dời hình.

Câu 6

Phép biến hình biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó có thể kể ra là:

A.

Phép đồng dạng, phép dời hình, phép vị tự.

B.

Phép dời hình, phép vị tự.

C.

Phép vị tự.

D.

Phép đồng dạng, phép vị tự.

Câu 7

Giả sử phép dời hình f biến tam giác ABC thành tam giác A'B'C'. Xét các câu sau:
(1) Trọng tâm tam giác ABC biến thành trọng tâm tam giác A'B'C'.
(2) Trực tâm tam giác ABC biến thành trực tâm tam giác A'B'C'.
(3) Tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác ABC biến thành tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác A'B'C'.
Trong 3 câu trên:

A.

Có đúng một câu sai.

B.

Cả ba câu đều sai.

C.

Cả ba câu đều đúng.

D.

Có đúng hai câu sai.

Câu 8

Xét các câu sau:
(1) Phép dời hình biến ba điểm không thẳng hàng thành ba điểm không thẳng hàng.
(2) Cho hai điểm phân biệt A; B và f là phép dời hình sao cho f(A) = A; f(B) = B khi đó nếu điểm M nằm trên đường thẳng AB thì f(M) = M.
(3) Phép dời hình biến đường thẳng thành đường thẳng, tia thành tia, đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó, tam giác thành tam giác bằng nó, đường tròn thành đường tròn bằng nó, góc thành góc bằng nó.
Trong 3 câu trên:

A.

Chỉ có một câu đúng.

B.

Chỉ có (1) và (2) đúng.

C.

Cả ba câu đều đúng.

D.

 Chỉ có (1) và (3) đúng.

Câu 9

Cho hai điểm A và B không nằm trên đường thẳng d. Hãy xác định điểm M trên d sao cho AM + BM bé nhất.
Một học sinh đã tiến hành như sau: 
Bước 1: Lấy điểm A' đối xứng với A qua d, ta có:
AM + MB = A'M + MB.
Bước 2: Mà A'M + MB  ≥  A'B , dấu bằng xảy ra khi M là giao điểm của A'B và d. 
Vậy điểm M thỏa mãn bài toán là giao điểm của A'B và d. 
Học sinh đó đã: 

A.

Lí luận đúng hoàn toàn trong việc giải bài toán đó.

B.

Lí luận sai ở bước 2.

C.

Lí luận sai ở bước 1.

D.

Lí luận không đầy đủ.

Câu 10

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình f xác định như sau: Với mỗi M(x; y) ta có M'=f(M) sao cho M'(x'; y') thỏa mãn x' = x; y' = ax + by, với a; b là các hằng số. Khi đó a; b nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây thì f trở thành phép biến hình đồng nhất?

A.

a = b = 0.

B.

a = 1; b = 2.

C.

a = 0; b = 1.

D.

a = b = 1.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán