Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 30 phút THCS Hoàng Văn Thụ

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,357 lượt xem Lượt thi 111 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Do you ever wish you live in a palace?

A.

do 

B.

live

C.

palace

D.

ever

Câu 2

The longest fish in the contest .......... by Thelma River.

A.

catch

B.

was catching

C.

caught

D.

was caught

Câu 3

I'm sorry, I can't talk to you long. I....................for an examination.

A.

 am studying

B.

studied

C.

to study

D.

have studied

Câu 4

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I didn't see Nga since she moved to Hue with her family.

A.

with

B.

 moved

C.

didn't see

D.

 family

Câu 5

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Gertrude Stein, a well-known American novelistwas born in 1874 and had died in 1946

A.

novelist

B.

 had died

C.

well-known

D.

was born

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

economical

B.

complication

C.

federation

D.

itinerary

Câu 7

Her handling of the crisis fills me with...............

A.

admiring

B.

admired

C.

admire

D.

admiration

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

 casual

B.

slit

C.

sleeveless

D.

sale

Câu 9

 .......................... Monday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

A.

for

B.

at

C.

on

D.

in

Câu 10

Easter is one of the best times for a family..................

A.

gatherings

B.

gathered

C.

gathering

D.

gather

Câu 11

Don't interrupt me ....................I'm working.

A.

after

B.

 by the time

C.

while

D.

until

Câu 12

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
It was after the Civil War ended that an assassin named John Wilkes Booth has killed Abraham Lincoln.

A.

has killed

B.

was

C.

that

D.

the Civil War

Câu 13

If he ........................... soon, he might miss the train.

A.

won’t come

B.

didn’t come

C.

doesn’t come

D.

 isn’t coming

Câu 14

 In Britain people send each other cards............................Christmas.

A.

in

B.

at

C.

on

D.

till

Câu 15

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I wish I have time and money to travel around the world.

A.

have

B.

money

C.

to travel

D.

the world

Câu 16

Shall we..............a tip for the waiter?

A.

hand over

B.

 leave

C.

hand

D.

 get

Câu 17

I can’t understand the French visitors. I wish I ....................... French.

A.

have known

B.

knew

C.

 know

D.

will know

Câu 18

Buddhism is the official ................of Thailand.

A.

religion

B.

 language

C.

region

D.

capital

Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

ghost

B.

cloth

C.

cost

D.

strong

Câu 20

I wish I earned more money, but in fact I................

A.

did.

B.

don't.

C.

didn't.

D.

earn.

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn