Đề thi trắc nghiệm Tiếng Anh 30 phút THCS Hoàng Văn Thụ

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 18/10/2016
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 18/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 3,803 lượt xem Lượt thi 380 lượt thi

Câu 1

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Do you ever wish you live in a palace?

A.

do 

B.

live

C.

palace

D.

ever

Câu 2

The longest fish in the contest .......... by Thelma River.

A.

catch

B.

was catching

C.

caught

D.

was caught

Câu 3

I'm sorry, I can't talk to you long. I....................for an examination.

A.

 am studying

B.

studied

C.

to study

D.

have studied

Câu 4

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I didn't see Nga since she moved to Hue with her family.

A.

with

B.

 moved

C.

didn't see

D.

 family

Câu 5

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
Gertrude Stein, a well-known American novelistwas born in 1874 and had died in 1946

A.

novelist

B.

 had died

C.

well-known

D.

was born

Câu 6

Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại:

A.

economical

B.

complication

C.

federation

D.

itinerary

Câu 7

Her handling of the crisis fills me with...............

A.

admiring

B.

admired

C.

admire

D.

admiration

Câu 8

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

 casual

B.

slit

C.

sleeveless

D.

sale

Câu 9

 .......................... Monday morning, there is a meeting between 11 am and 1 pm.

A.

for

B.

at

C.

on

D.

in

Câu 10

Easter is one of the best times for a family..................

A.

gatherings

B.

gathered

C.

gathering

D.

gather

Câu 11

Don't interrupt me ....................I'm working.

A.

after

B.

 by the time

C.

while

D.

until

Câu 12

Chọn từ/cụm từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
It was after the Civil War ended that an assassin named John Wilkes Booth has killed Abraham Lincoln.

A.

has killed

B.

was

C.

that

D.

the Civil War

Câu 13

If he ........................... soon, he might miss the train.

A.

won’t come

B.

didn’t come

C.

doesn’t come

D.

 isn’t coming

Câu 14

 In Britain people send each other cards............................Christmas.

A.

in

B.

at

C.

on

D.

till

Câu 15

Chọn từ/ tổ hợp từ có phần gạch chân cần phải sửa trong câu sau:
I wish I have time and money to travel around the world.

A.

have

B.

money

C.

to travel

D.

the world

Câu 16

Shall we..............a tip for the waiter?

A.

hand over

B.

 leave

C.

hand

D.

 get

Câu 17

I can’t understand the French visitors. I wish I ....................... French.

A.

have known

B.

knew

C.

 know

D.

will know

Câu 18

Buddhism is the official ................of Thailand.

A.

religion

B.

 language

C.

region

D.

capital

Câu 19

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với 3 từ còn lại.

A.

ghost

B.

cloth

C.

cost

D.

strong

Câu 20

I wish I earned more money, but in fact I................

A.

did.

B.

don't.

C.

didn't.

D.

earn.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán