Đề thi trắc nghiệm Unit 5. Study habits Môn Tiếng Anh Lớp 8 Trường THCS Cự Khối

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 17/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 1,248 lượt xem Lượt thi 65 lượt thi

Câu 1

I hope so that will do well on my final exams. 

A.

final exams

B.

 so that

C.

on

D.

will do

Câu 2

Every day our English.............................. improves.

A.

slow

B.

gradually

C.

gradual

D.

quick

Câu 3

And there is also the number of days you were............................... school. 

A.

out of

B.

absent from

C.

to present from

D.

outside

Câu 4

MrGreen said, "Come to our dinner tonight, Bill". 

A.

Mr Green told Bill come to dinner that night.

B.

Mr Green said to Bill to come to our dinner that night.

C.

Mr Green asked Bill to come to our dinner tonight.

D.

Mr Green invited Bill to come to their dinner that night.

Câu 5

"Please wait for me at my office", she said to him.

A.

She asked him wait for her at her office.

B.

She told him wait at her office.

C.

She asked him to wait for her at her office.

D.

She warned him to wait for her at her office.

Câu 6

0ne of the places I like to visit are Central Park.

A.

like

B.

are

C.

visit

D.

the places

Câu 7

They have lived here ............. 1995

A.

for

B.

in

C.

on 

D.

since

Câu 8

My father is very ...................... He often makes us laugh a lot when he is at home.

A.

Humorous

B.

Reserved

C.

Sociable

D.

 Bad-temper

Câu 9

Tom drove careful along the narrow road.

A.

drove

B.

narrow

C.

careful

D.

along

Câu 10

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với ba từ còn lại.

A.

eight

B.

weigh

C.

freight

D.

height

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán