Đề thi tuyển sinh đai học 2010 muôn Sinh Học khối B

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 26/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 4464 lượt xem Lượt thi 1065 lượt thi

Câu 1

Trong chu trình sinh địa hoá, nhóm sinh vật nào trong số các nhóm sinh vật sau đây có khả năng biến đổi nitơ ở dạng thành nitơ ở dạng3NO−4NH+?

A.

Động vật đa bào

B.

Vi khuẩn cố định nitơ trong đất

C.

Thực vật tự dưỡng

D.

Vi khuẩn phản nitrat hoá

Câu 2

Cho cây lưỡng bội dị hợp về hai cặp gen tự thụ phấn. Biết rằng các gen phân li độc lập và không có độtbiến xảy ra. Tính theo lí thuyết, trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp vềmột cặp gen và số cá thể có kiểu gen đồng hợp về hai cặp gen trên chiếm tỉ lệ lần lượt là

A.

25% và 50%

B.

50% và 50%

C.

25% và 25%

D.

50% và 25%

Câu 3

Theo Đacuyn, đối tượng của chọn lọc tự nhiên là

A.

Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các quần thể sinh vật có kiểu gen quyđịnh kiểu hình thích nghi với môi trường

B.

Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên các loài sinh vật có sự phân hoá về mức độthành đạt sinh sản

C.

Các cá thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghivới môi trường

D.

Quần thể nhưng kết quả của chọn lọc tự nhiên lại tạo nên loài sinh vật có kiểu gen quy định các đặcđiểm thích nghi với môi trường

Câu 4

Người ta sử dụng một chuỗi pôlinuclêôtit có\(T + X \over A +G\)= 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo mộtchuỗi pôlinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ cácloại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là:

A.

A + G = 20%; T + X = 80%.

B.

A + G = 25%; T + X = 75%

C.

A + G = 80%; T + X = 20%

D.

A + G = 75%; T + X = 25%

Câu 5

Trong quần thể của một loài lưỡng bội, xét một gen có hai alen là A và a. Cho biết không có độtbiến xảy ra và quá trình ngẫu phối đã tạo ra trong quần thể 5 loại kiểu gen về gen trên. Tính theo lí thuyết,phép lai nào sau đây giữa hai cá thể của quần thể trên cho đời con có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 1?

A.

AA × Aa.

B.

Aa × aa.

C.

XAXA× XaY.

D.

XAXa× XAY

Câu 6

Điểm khác nhau cơ bản của hệ sinh thái nhân tạo so với hệ sinh thái tự nhiên là ở chỗ:

A.

Để duy trì trạng thái ổn định của hệ sinh thái nhân tạo, con người thường bổ sung năng lượng cho chúng

B.

Hệ sinh thái nhân tạo là một hệ mở còn hệ sinh thái tự nhiên là một hệ khép kín

C.

Do có sự can thiệp của con người nên hệ sinh thái nhân tạo có khả năng tự điều chỉnh cao hơn so với hệsinh thái tự nhiên

D.

Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên

Câu 7

Lai hai cá thể đều dị hợp về 2 cặp gen (Aa và Bb). Trong tổng số các cá thể thu được ở đời con, số cá thểcó kiểu gen đồng hợp lặn về cả 2 cặp gen trên chiếm tỉ lệ 4%. Biết hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễmsắc thể thường và không có đột biến xảy ra. Kết luận nào sau đây về kết quả của phép lai trên là không đúng?

A.

Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 20%

B.

Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 16%

C.

Hoán vị gen chỉ xảy ra ở bố hoặc mẹ với tần số 16%

D.

Hoán vị gen đã xảy ra ở cả bố và mẹ với tần số 40%

Câu 8

Trong trường hợp không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây có thể cho đời con có nhiều loạikiểu gen nhất?

A.

AaBb × AaBb

B.

XAXABb × XaYBb

C.

ABabDD ×Ababdd

D.

ABab×ABab

Câu 9

Các bằng chứng cổ sinh vật học cho thấy: Trong lịch sử phát triển sự sống trên Trái Đất, thực vậtcó hoa xuất hiện ở

A.

Kỉ Đệ tam (Thứ ba) thuộc đại Tân sinh

B.

Kỉ Triat (Tam điệp) thuộc đại Trung sinh

C.

Kỉ Krêta (Phấn trắng) thuộc đại Trung sinh

D.

Kỉ Jura thuộc đại Trung sinh

Câu 10

Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. Biết rằng các cây tứ bội giảm phân cho giao tử 2n có khả năng thụ tinh bình thường. Tính theo lí thuyết, phép lai giữahai cây cà chua tứ bội có kiểu gen AAaa và aaaa cho đời con có tỉ lệ kiểu hình là

A.

11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

B.

3 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

C.

35 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

D.

5 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng

Câu 11

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ưu thế lai?

A.

Ưu thế lai được biểu hiện ở đời F1 và sau đó tăng dần ở các đời tiếp theo

B.

Ưu thế lai luôn biểu hiện ở con lai của phép lai giữa hai dòng thuần chủng

C.

Các con lai F1 có ưu thế lai cao thường được sử dụng làm giống vì chúng có kiểu hình giống nhau

D.

Trong cùng một tổ hợp lai, phép lai thuận có thể không cho ưu thế lai nhưng phép lai nghịch lại có thểcho ưu thế lai và ngược lại

Câu 12

Gen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Cặp gen Aa tự nhân đôi lầnthứ nhất đã tạo ra các gen con, tất cả các gen con này lại tiếp tục nhân đôi lần thứ hai. Trong 2 lần nhân đôi, môitrường nội bào đã cung cấp 1083 nuclêôtit loại ađênin và 1617 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra vớigen A là

A.

Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X

B.

Thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T

C.

Mất một cặp G - X

D.

Mất một cặp A - T

Câu 13

Biết hàm lượng ADN nhân trong một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội là x. Trong trường hợpphân chia bình thường, hàm lượng ADN nhân của tế bào này đang ở kì sau của giảm phân I là

A.

1x

B.

2x

C.

0,5x

D.

4x

Câu 14

Cho một số hiện tượng sau:(1) Ngựa vằn phân bố ở châu Phi nên không giao phối được với ngựa hoang phân bố ở Trung Á.(2) Cừu có thể giao phối với dê, có thụ tinh tạo thành hợp tử nhưng hợp tử bị chết ngay.(3) Lừa giao phối với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản.(4) Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này thường không thụ phấncho hoa của loài cây khác.Những hiện tượng nào trên đây là biểu hiện của cách li sau hợp tử?

A.

(2), (3).

B.

(1), (4).

C.

(3), (4).

D.

(1), (2).

Câu 15

Giả sử tần số tương đối của các alen ở một quần thể là 0,5A : 0,5a đột ngột biến đổi thành 0,7A : 0,3a.Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hiện tượng trên?

A.

Giao phối không ngẫu nhiên xảy ra trong quần thể

B.

Sự phát tán hay di chuyển của một nhóm cá thể ở quần thể này đi lập quần thể mới

C.

Quần thể chuyển từ tự phối sang ngẫu phối.

D.

Đột biến xảy ra trong quần thể theo hướng biến đổi alen A thành alen a

Câu 16

Ở một loài thực vật giao phấn, xét một gen có 2 alen, alen A quy định hoa màu đỏ trội khônghoàn toàn so với alen a quy định hoa màu trắng, thể dị hợp về cặp gen này có hoa màu hồng. Quần thểnào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền?

A.

Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu hồng.

B.

Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu đỏ.

C.

Quần thể gồm tất cả các cây đều có hoa màu hồng.

D.

Quần thể gồm các cây có hoa màu đỏ và các cây có hoa màu trắng.

Câu 17

Bằng chứng nào sau đây phản ánh sự tiến hoá hội tụ (đồng quy)?

A.

Trong hoa đực của cây đu đủ có 10 nhị, ở giữa hoa vẫn còn di tích của nhụy.

B.

Chi trước của các loài động vật có xương sống có các xương phân bố theo thứ tự tương tự nhau.

C.

Gai cây hoàng liên là biến dạng của lá, gai cây hoa hồng là do sự phát triển của biểu bì thân.

D.

Gai xương rồng, tua cuốn của đậu Hà Lan đều là biến dạng của lá

Câu 18

Ở người, alen A quy định mắt nhìn màu bình thường trội hoàn toàn so với alen a gây bệnh mùmàu đỏ - xanh lục. Gen này nằm trên đoạn không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Trong mộtgia đình, người bố có mắt nhìn màu bình thường, người mẹ bị mù màu, sinh ra người con trai thứ nhất cómắt nhìn màu bình thường, người con trai thứ hai bị mù màu. Biết rằng không có đột biến gen và đột biếncấu trúc nhiễm sắc thể, quá trình giảm phân ở mẹ diễn ra bình thường. Kiểu gen của hai người con trainày lần lượt là những kiểu gen nào sau đây?

A.

XaY, XAY.

B.

XAXAY, XaXaY.

C.

XAXAY, XaY.

D.

XAXaY, XaY.

Câu 19

Ở một loài thực vật, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Trong mộtphép lai giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa đỏ có kiểu gen Bb, ở đời con thu được phần lớn các cây hoa đỏvà một vài cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, khôngxảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây hoa trắng này có thể là thể đột biến nào sau đây?

A.

Thể một.

B.

Thể ba.

C.

Thể không.

D.

Thể bốn.

Câu 20

Cho sơ đồ phả hệ sau: 

Quy ước: : Nam bình thường: Nam bị bệnh: Nữ bình thường: Nữ bị bệnhIIIIII?Sơ đồ phả hệ trên mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quyđịnh. Biết rằng không xảy ra đột biến ở tất cả các cá thể trong phả hệ. Xác suất để cặp vợ chồng ở thế hệIII trong phả hệ này sinh ra đứa con gái bị mắc bệnh trên là

A.

\(1 \over 8\)

B.

\(1 \over 3\)

C.

\(1 \over 4\)

D.

\(1 \over 6\)

Câu 21

Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng (bộ Khỉ), người tanghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so với ADN của người. Kết quả thu được (tínhtheo tỉ lệ % giống nhau so với ADN của người) như sau: khỉ Rhesut: 91,1%; tinh tinh: 97,6%; khỉCapuchin: 84,2%; vượn Gibbon: 94,7%; khỉ Vervet: 90,5%. Căn cứ vào kết quả này, có thể xác định mốiquan hệ họ hàng xa dần giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng nói trên theo trật tự đúng là:

A.

Người - tinh tinh - khỉ Vervet - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut.

B.

Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin

C.

Người - tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon - khỉ Capuchin - khỉ Vervet

D.

Người - tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Vervet - khỉ Rhesut - khỉ Capuchin

Câu 22

Cho một cây lưỡng bội (I) lần lượt giao phấn với 2 cây lưỡng bội khác cùng loài, thu được kết quảsau:- Với cây thứ nhất, đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 150 cây thâncao, quả bầu dục; 30 cây thân thấp, quả tròn.- Với cây thứ hai, đời con gồm: 210 cây thân cao, quả tròn; 90 cây thân thấp, quả bầu dục; 30 cây thân cao,quả bầu dục; 150 cây thân thấp, quả tròn.Cho biết: Tính trạng chiều cao cây được quy định bởi một gen có hai alen (A và a), tính trạng hình dạngquả được quy định bởi một gen có hai alen (B và b), các cặp gen này đều nằm trên nhiễm sắc thể thường vàkhông có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây lưỡng bội (I) là

A.

\(Ab \over\\ \over ab\)

B.

\(Ab \over\\ \over aB\)

C.

\(AB \over\\ \over ab\)

D.

\(aB \over\\ \over ab\)

Câu 23

Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa.Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen của quần thể này sau ba thế hệ tự thụ phấn bắt buộc (F3) là:

A.

0,425AA : 0,050Aa : 0,525aa.

B.

0,25AA : 0,40Aa : 0,35aa.

C.

0,375AA : 0,100Aa : 0,525aa.

D.

0,35AA : 0,20Aa : 0,45aa

Câu 24

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong quần xã sinh vật?

A.

Cấu trúc của lưới thức ăn càng phức tạp khi đi từ vĩ độ thấp đến vĩ độ cao.

B.

Trong một quần xã sinh vật, mỗi loài chỉ có thể tham gia vào một chuỗi thức ăn nhất định.

C.

Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn trong quần xã càng phức tạp.

D.

Trong tất cả các quần xã sinh vật trên cạn, chỉ có loại chuỗi thức ăn được khởi đầu bằng sinh vật tự dưỡng.

Câu 25

So với những loài tương tự sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằng nhiệt sống ở vùng ôn đới(nơi có khí hậu lạnh) thường có

A.

Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể

B.

Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần hạn chế sự toả nhiệt của cơ thể

C.

Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể.

D.

Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần làm tăng sự toả nhiệt của cơ thể.

Câu 26

Trong một lần nguyên phân của một tế bào ở thể lưỡng bội, một nhiễm sắc thể của cặp số 5 và một nhiễm sắc thể của cặp số 9 không phân li, các nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Kết quả của quá trình này có thể tạo ra các tế bào con có bộ nhiễm sắc thể là:

A.

2n + 1 – 1 và 2n – 2 – 1 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 1 + 1.

B.

2n + 1 + 1 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 và 2n – 1 – 1.

C.

2n + 2 và 2n – 2 hoặc 2n + 2 + 1 và 2n – 2 – 1.

D.

2n + 1 + 1 và 2n – 1 – 1 hoặc 2n + 1 – 1 và 2n – 1 + 1.

Câu 27

Cho các nhân tố sau:(1) Chọn lọc tự nhiên. (2) Giao phối ngẫu nhiên. (3) Giao phối không ngẫu nhiên.(4) Các yếu tố ngẫu nhiên. (5) Đột biến. (6) Di - nhập gen.Các nhân tố có thể vừa làm thay đổi tần số alen vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là:

A.

(1), (2), (4), (5).

B.

(1), (3), (4), (5).

C.

(1), (4), (5), (6).

D.

(2), (4), (5), (6).

Câu 28

Trong quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh ở cơ thể có kiểu gen \(AB \over \\ \over ab\) đã xảy ra hoán vịgiữa alen A và a. Cho biết không có đột biến xảy ra, tính theo lí thuyết, số loại giao tử và tỉ lệ từng loạigiao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A.

4 loại với tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

B.

4 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

C.

2 loại với tỉ lệ phụ thuộc vào tần số hoán vị gen.

D.

2 loại với tỉ lệ 1 : 1.

Câu 29

Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa tím.Sự biểu hiện màu sắc của hoa còn phụ thuộc vào một gen có 2 alen (B và b) nằm trên một cặp nhiễm sắc thểkhác. Khi trong kiểu gen có alen B thì hoa có màu, khi trong kiểu gen không có alen B thì hoa không có màu(hoa trắng). Cho giao phấn giữa hai cây đều dị hợp về 2 cặp gen trên. Biết không có đột biến xảy ra, tính theolí thuyết, tỉ lệ kiểu hình thu được ở đời con là

A.

9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng.

B.

12 cây hoa tím : 3 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

C.

12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng.

D.

9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng.

Câu 30

Phát biểu nào sau đây về nhiễm sắc thể giới tính là đúng?

A.

Nhiễm sắc thể giới tính chỉ tồn tại trong tế bào sinh dục, không tồn tại trong tế bào xôma

B.

Trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen quy định tính đực, cái còn có các gen quy định các tínhtrạng thường

C.

Ở tất cả các loài động vật, cá thể cái có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, cá thể đực có cặp nhiễm sắcthể giới tính XY

D.

Ở tất cả các loài động vật, nhiễm sắc thể giới tính chỉ gồm một cặp tương đồng, giống nhau giữagiới đực và giới cái

Câu 31

Quá trình hình thành loài lúa mì (T. aestivum) được các nhà khoa học mô tả như sau: Loài lúamì (T. monococcum) lai với loài cỏ dại (T. speltoides) đã tạo ra con lai. Con lai này được gấp đôi bộnhiễm sắc thể tạo thành loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa). Loài lúa mì hoang dại (A. squarrosa) laivới loài cỏ dại (T. tauschii) đã tạo ra con lai. Con lai này lại được gấp đôi bộ nhiễm sắc thể tạo thànhloài lúa mì (T. aestivum). Loài lúa mì (T. aestivum) có bộ nhiễm sắc thể gồm

A.

Bốn bộ nhiễm sắc thể đơn bội của bốn loài khác nhau.

B.

Bốn bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của bốn loài khác nhau

C.

Ba bộ nhiễm sắc thể đơn bội của ba loài khác nhau.

D.

Ba bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của ba loài khác nhau

Câu 32

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mối quan hệ giữa các cá thể của quần thể sinh vật trongtự nhiên?

A.

Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể không xảy ra do đó không ảnh hưởng đến số lượng và sựphân bố các cá thể trong quần thể

B.

Khi mật độ cá thể của quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh vớinhau làm tăng khả năng sinh sản

C.

Cạnh tranh là đặc điểm thích nghi của quần thể. Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố cáccá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể

D.

Cạnh tranh cùng loài, ăn thịt đồng loại giữa các cá thể trong quần thể là những trường hợp phổ biếnvà có thể dẫn đến tiêu diệt loài

Câu 33

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Hai cặp gen này nằm trên cặpnhiễm sắc thể tương đồng số 1. Alen D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen d quy định quả dài,cặp gen Dd nằm trên cặp nhiễm sắc thể tương đồng số 2. Cho giao phấn giữa hai cây (P) đều thuần chủngđược F1 dị hợp về 3 cặp gen trên. Cho F1 giao phấn với nhau thu được F2, trong đó cây có kiểu hình thânthấp, hoa vàng, quả dài chiếm tỉ lệ 4%. Biết rằng hoán vị gen xảy ra cả trong quá trình phát sinh giao tửđực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, quả tròn ởF2 chiếm tỉ lệ

A.

54,0%.

B.

66,0%.

C.

16,5%.

D.

49,5%

Câu 34

Ở một quần thể ngẫu phối, xét hai gen: gen thứ nhất có 3 alen, nằm trên đoạn không tương đồngcủa nhiễm sắc thể giới tính X; gen thứ hai có 5 alen, nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong trường hợpkhông xảy ra đột biến, số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này là

A.

45

B.

90

C.

15

D.

135

Câu 35

Trong một tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa và Bb. Khi tế bào nàygiảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb không phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn rabình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là

A.

Abb và B hoặc ABB và b

B.

ABb và A hoặc aBb và a.

C.

ABB và abb hoặc AAB và aab.

D.

ABb và a hoặc aBb và A.

Câu 36

Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào?

A.

Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – carôten (tiền chất tạo vitamin A) trong hạt

B.

Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen

C.

Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa

D.

Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt

Câu 37

Nếu kích thước quần thể xuống dưới mức tối thiểu, quần thể dễ rơi vào trạng thái suy giảm dẫn tới diệtvong. Giải thích nào sau đây là không phù hợp?

A.

Nguồn sống của môi trường giảm, không đủ cung cấp cho nhu cầu tối thiểu của các cá thể trong quần thể

B.

Số lượng cá thể quá ít nên sự giao phối gần thường xảy ra, đe dọa sự tồn tại của quần thể

C.

Sự hỗ trợ giữa các cá thể bị giảm, quần thể không có khả năng chống chọi với những thay đổi của môi trường

D.

Khả năng sinh sản suy giảm do cơ hội gặp nhau của cá thể đực với cá thể cái ít

Câu 38

Những hoạt động nào sau đây của con người là giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng hệ sinh thái?(1) Bón phân, tưới nước, diệt cỏ dại đối với các hệ sinh thái nông nghiệp.(2) Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên không tái sinh.(3) Loại bỏ các loài tảo độc, cá dữ trong các hệ sinh thái ao hồ nuôi tôm, cá.(4) Xây dựng các hệ sinh thái nhân tạo một cách hợp lí.(5) Bảo vệ các loài thiên địch.(6) Tăng cường sử dụng các chất hoá học để tiêu diệt các loài sâu hại.Phương án đúng là

A.

(1), (2), (3), (4)

B.

(2), (3), (4), (6).

C.

(2), (4), (5), (6)

D.

(1), (3), (4), (5)

Câu 39

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về gen cấu trúc?

A.

Phần lớn các gen của sinh vật nhân thực có vùng mã hoá không liên tục, xen kẽ các đoạn mã hoáaxit amin (êxôn) là các đoạn không mã hoá axit amin (intron)

B.

Vùng điều hoà nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quátrình phiên mã

C.

Gen không phân mảnh là các gen có vùng mã hoá liên tục, không chứa các đoạn không mã hoá axitamin (intron)

D.

Mỗi gen mã hoá prôtêin điển hình gồm ba vùng trình tự nuclêôtit: vùng điều hoà, vùng mã hoá,vùng kết thúc

Câu 40

Mối quan hệ nào sau đây đem lại lợi ích hoặc ít nhất không có hại cho các loài tham gia?

A.

Một số loài tảo biển nở hoa và các loài tôm, cá sống trong cùng một môi trường

B.

Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng

C.

Loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn

D.

Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng

Câu 41

Theo quan niệm hiện đại, quá trình hình thành quần thể thích nghi xảy ra nhanh hay chậm khôngphụ thuộc vào

A.

Tốc độ tích luỹ những biến đổi thu được trong đời cá thể do ảnh hưởng trực tiếp của ngoại cảnh.

B.

Áp lực của chọn lọc tự nhiên

C.

Tốc độ sinh sản của loài

D.

Quá trình phát sinh và tích luỹ các gen đột biến ở mỗi loài

Câu 42

Hiện nay, liệu pháp gen đang được các nhà khoa học nghiên cứu để ứng dụng trong việc chữa trịcác bệnh di truyền ở người, đó là

A.

Loại bỏ ra khỏi cơ thể người bệnh các sản phẩm dịch mã của gen gây bệnh

B.

Gây đột biến để biến đổi các gen gây bệnh trong cơ thể người thành các gen lành

C.

Thay thế các gen đột biến gây bệnh trong cơ thể người bằng các gen lành.

D.

Đưa các prôtêin ức chế vào trong cơ thể người để các prôtêin này ức chế hoạt động của gen gây bệnh.

Câu 43

Ở cà độc dược ( 2n = 24 ) người ta đã phát hiện được các dạng thể 3 khác nhau ở cả 12 cặp NST. Các thể 3 này có :

A.

Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình khác nhau.

B.

Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình giống nhau.

C.

Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma khác nhau và có kiểu hình giống nhau.

D.

Có số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào xôma giống nhau và có kiểu hình khác nhau.

Câu 44

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn vàkhông có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hìnhmang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ

A.

27/128

B.

9/256

C.

9/64

D.

9/128

Câu 45

Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:(1) Bộ ba đối mã của phức hợp Met – tARN (UAX) gắn bổ sung với côđon mở đầu (AUG) trênmARN.(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1 – tARN (aa1: axit amin đứngliền sau axit amin mở đầu).(5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5’→ 3’.(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1.Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là:

A.

(3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5)

B.

(1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5)

C.

(2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5)

D.

(5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3)

Câu 46

Giao phấn giữa hai cây (P) đều có hoa màu trắng thuần chủng, thu được F1 gồm 100% cây cóhoa màu đỏ. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 9 cây hoa màu đỏ : 7 cây hoamàu trắng. Chọn ngẫu nhiên hai cây có hoa màu đỏ ở F2 cho giao phấn với nhau. Cho biết không có độtbiến xảy ra, tính theo lí thuyết, xác suất để xuất hiện cây hoa màu trắng có kiểu gen đồng hợp lặn ở F3 là

A.

81/256

B.

1/81

C.

16/81

D.

1/16

Câu 47

Các kết quả nghiên cứu về sự phân bố của các loài đã diệt vong cũng như các loài đang tồn tại cóthể cung cấp bằng chứng cho thấy sự giống nhau giữa các sinh vật chủ yếu là do

A.

Chúng sống trong cùng một môi trường

B.

Chúng có chung một nguồn gốc

C.

Chúng sống trong những môi trường giống nhau

D.

Chúng sử dụng chung một loại thức ăn

Câu 48

Trong một hệ sinh thái

A.

Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trườngvà được sinh vật sản xuất tái sử dụng

B.

Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trườngvà không được tái sử dụng

C.

Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tớimôi trường và không được tái sử dụng

D.

Vật chất và năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tớimôi trường và được sinh vật sản xuất tái sử dụng

Câu 49

Để tạo ra một giống cây thuần chủng có kiểu gen AAbbDD từ hai giống cây ban đầu có kiểu genAABBdd và aabbDD, người ta có thể tiến hành

A.

Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-)rồi cho tự thụ phấn qua một số thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD

B.

Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1 rồi chọn các cây có kiểu hình (A-bbD-) cho tự thụ phấn qua mộtsố thế hệ để tạo ra giống cây có kiểu gen AAbbDD

C.

Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 tự thụ phấn tạo F2; chọn các cây F2 có kiểu hình (A-bbD-)rồi dùng phương pháp tế bào học để xác định cây có kiểu gen AAbbDD

D.

Lai hai giống ban đầu với nhau tạo F1; cho F1 lai trở lại với cây có kiểu gen AABBdd tạo F2. Các cây cókiểu hình (A-bbD-) thu được ở F2 chính là giống cây có kiểu gen AAbbDD

Câu 50

Hiện tượng nào sau đây phản ánh dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật khôngtheo chu kì?

A.

Ở Việt Nam, hàng năm vào thời gian thu hoạch lúa, ngô,… chim cu gáy thường xuất hiện nhiều

B.

Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều

C.

Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8oC

D.

Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số lượng cáo lại tăng lên gấp 100 lần và sau đó lại giảm

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2016-2017. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (+844) 6. 32.979.36;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801190. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 0125.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn