Đề thi tuyển sinh đại học 2012 môn Hóa học khối A

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 20/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 20/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 7,372 lượt xem Lượt thi 1,428 lượt thi

Câu 1

Hiđrat hóa 5,2 gam axetilen với xúc tác HgSO4 trong môi trường axit, đun nóng. Cho toàn bộ các chất hữu cơ sau phản ứng vào một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 44,16 gam kết tủa. Hiệu suất phản ứng hiđrat hóa axetilen là

A.

60%.

B.

80%.

C.

92%.

D.

70%.

Câu 2

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. (c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. (d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5. Số phát biểu đúng là

A.

4

B.

1

C.

2

D.

3

Câu 3

Cho các phản ứng sau: (a) H2S + SO2 → (b) Na2S2O3 + dung dịch H2SO4 (loãng) → to (d) Al2O3 + dung dịch NaOH → (c) SiO2 + Mg (e) Ag + O3 → (g) SiO2 + dung dịch HF →

Số phản ứng tạo ra đơn chất là :

A.

3

B.

6

C.

5

D.

4

Câu 4

Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng \(6 \over 13\) lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là

A.

46,43%

B.

10,88%

C.

31,58%

D.

7,89%

Câu 5

Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A.

Xiđerit

B.

Manhetit

C.

Hematit đỏ

D.

Pirit sắt

Câu 6

Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:

A.

(3), (1), (5), (2), (4)

B.

(4), (1), (5), (2), (3)

C.

(4), (2), (3), (1), (5)

D.

(4), (2), (5), (1), (3)

Câu 7

Dãy các kim loại đều có thể được điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối (với điện cực trơ) là:

A.

Ni, Cu, Ag

B.

Ca, Zn, Cu

C.

Li, Ag, Sn

D.

Al, Fe, Cr

Câu 8

Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm

A.

Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3

B.

Al2O3, Fe và Fe3O4

C.

Al2O3 và Fe

D.

Al, Fe và Al2O3

Câu 9

Hỗn hợp X gồm 2 amino axit no (chỉ có nhóm chức –COOH và –NH2 trong phân tử), trong đó tỉ lệ mO : mN = 80 : 21. Để tác dụng vừa đủ với 3,83 gam hỗn hợp X cần 30 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,83 gam hỗn hợp X cần 3,192 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy (CO2, H2O và N2) vào nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa thu được là

A.

13 gam

B.

20 gam

C.

15 gam

D.

10 gam

Câu 10

Nguyên tử R tạo được cation R+ . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng + thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là

A.

10

B.

11

C.

22

D.

23

Câu 11

Đốt cháy hoàn toàn 4,64 gam một hiđrocacbon X (chất khí ở điều kiện thường) rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau các phản ứng thu được 39,4 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm bớt 19,912 gam. Công thức phân tử của X là

A.

CH4

B.

C3H4

C.

C4H10

D.

C2H4

Câu 12

Cho 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào V ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M; sau khi các phản ứng kết thúc thu được 12,045 gam kết tủa. Giá trị của V là

A.

300

B.

75

C.

200

D.

150

Câu 13

Hỗn hợp X gồm axit fomic, axit acrylic, axit oxalic và axit axetic. Cho m gam X phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 thu được 1,344 lít CO2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 2,016 lít O2 (đktc), thu được 4,84 gam CO2 và a gam H2O. Giá trị của a là

A.

1,62

B.

1,44

C.

3,60

D.

1,80

Câu 14

Cho 2,8 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch gồm AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,5M; khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn X. Giá trị của m là

A.

4,72

B.

4,48

C.

3,20

D.

4,08

Câu 15

Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A.

5

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 16

Cho các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (a) Phenol tan nhiều trong nước lạnh. (b) Phenol có tính axit nhưng dung dịch phenol trong nước không làm đổi màu quỳ tím. (c) Phenol được dùng để sản xuất phẩm nhuộm, chất diệt nấm mốc. (d) Nguyên tử H của vòng benzen trong phenol dễ bị thay thế hơn nguyên tử H trong benzen. (e) Cho nước brom vào dung dịch phenol thấy xuất hiện kết tủa. Số phát biểu đúng là

A.

4

B.

2

C.

5

D.

3

Câu 17

Phần trăm khối lượng của nguyên tố R trong hợp chất khí với hiđro (R có số oxi hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% và b%, với a : b = 11 : 4. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Phân tử oxit cao nhất của R không có cực

B.

Oxit cao nhất của R ở điều kiện thường là chất rắn

C.

Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, R thuộc chu kì 3

D.

Nguyên tử R (ở trạng thái cơ bản) có 6 electron s

Câu 18

X và Y là hai nguyên tố thuộc cùng một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A.

Đơn chất X là chất khí ở điều kiện thường

B.

Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y

C.

Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron

D.

Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron

Câu 19

Điện phân 150 ml dung dịch AgNO3 1M với điện cực trơ trong t giờ, cường độ dòng điện không đổi 2,68A (hiệu suất quá trình điện phân là 100%), thu được chất rắn X, dung dịch Y và khí ZCho 12,6 gam Fe vào Y, sau khi các phản ứng kết thúc thu được 14,5 gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của t là

A.

0,8

B.

1,2

C.

1,0

D.

0,3

Câu 20

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure

B.

H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một đipeptit

C.

Muối phenylamoni clorua không tan trong nước

D.

Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí có mùi khai

Câu 21

Cho dãy các oxit: NO2, Cr2O3, SO2, CrO3, CO2, P2O5, Cl2O7, SiO2, CuO. Có bao nhiêu oxit trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH loãng?

A.

7

B.

8

C.

6

D.

5

Câu 22

Hỗn hợp X có khối lượng 82,3 gam gồm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl. Nhiệt phân hoàn toàn X thu được 13,44 lít O2 (đktc), chất rắn Y gồm CaCl2 và KCl. Toàn bộ Y tác dụng vừa đủ với 0,3 lít dung dịch K2CO3 1M thu được dung dịch Z. Lượng KCl trong Z nhiều gấp 5 lần lượng KCl trong X. Phần trăm khối lượng KCl trong X là

A.

12,67%.

B.

18,10%.

C.

25,62%.

D.

29,77%.

Câu 23

Cho các phát biểu sau: (a) Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở luôn thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. (b) Trong hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon và hiđro. (c) Những hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố giống nhau, thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 là đồng đẳng của nhau. (d) Dung dịch glucozơ bị khử bởi AgNO3 trong NH3 tạo ra Ag. (e) Saccarozơ chỉ có cấu tạo mạch vòng. Số phát biểu đúng là

A.

5

B.

3

C.

4

D.

2

Câu 24

Loại tơ nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

A.

Tơ nitron.

B.

Tơ visco.

C.

Tơ xenlulozơ axetat

D.

Tơ nilon-6,6

Câu 25

Xét phản ứng phân hủy N2O5 trong dung môi CCl4 ở 45oC: 1 N2O5 → N2O4 + O2 2 Ban đầu nồng độ của N2O5 là 2,33M, sau 184 giây nồng độ của N2O5 là 2,08M. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N2O5

A.

2, 72.10−3 mol/(l.s)

B.

1, 36.10−3 mol/(l.s)

C.

6, 80.10−3 mol/(l.s)

D.

6, 80.10−4 mol/(l.s)

Câu 26

Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 1,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là

A.

4,83 gam

B.

5,83 gam

C.

7,33 gam

D.

7,23 gam

Câu 27

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước thu được dung dịch X trong suốt. Thêm từ từ dung dịch HCl 1M vào X, khi hết 100 ml thì bắt đầu xuất hiện kết tủa; khi hết 300 ml hoặc 700 ml thì đều thu được a gam kết tủa. Giá trị của a và m lần lượt là

A.

15,6 và 27,7

B.

23,4 và 35,9

C.

23,4 và 56,3

D.

15,6 và 55,4

Câu 28

Thực hiện các thí nghiệm sau (ở điều kiện thường): (a) Cho đồng kim loại vào dung dịch sắt(III) clorua. (b) Sục khí hiđro sunfua vào dung dịch đồng(II) sunfat. (c) Cho dung dịch bạc nitrat vào dung dịch sắt(III) clorua. (d) Cho bột lưu huỳnh vào thủy ngân. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A.

3

B.

1

C.

4

D.

2

Câu 29

Cho sơ đồ phản ứng: (a) X + H2O Y xúc tá → (b) Y + AgNO3 + NH3 + H2O → amoni gluconat + Ag + NH4NO3 (c) YE + Z xúc tá → (d) Z + H2O X + G

X, Y, Z lần lượt là

A.

Xenlulozơ, fructozơ, cacbon đioxit

B.

Xenlulozơ, saccarozơ, cacbon đioxit

C.

Tinh bột, glucozơ, etanol

D.

Tinh bột, glucozơ, cacbon đioxit

Câu 30

Hợp chất X có công thức C8H14O4. Từ X thực hiện các phản ứng (theo đúng tỉ lệ mol): (a) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → nilon-6,6 + 2nH2O (d) 2X2 + X3 → X5 + 2H2O Phân tử khối của X5 là

A.

174

B.

216

C.

202

D.

198

Câu 31

Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Fe2+ oxi hóa được Cu thành Cu2+

B.

Cu2+ oxi hoá được Fe2+ thành Fe3+

C.

Fe3+ oxi hóa được Cu thành Cu2+

D.

Cu khử được Fe3+ thành Fe

Câu 32

Cho dãy các chất: Al, Al(OH)3, Zn(OH)2, NaHCO3, Na2SO4. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A.

5

B.

4

C.

3

D.

2

Câu 33

Dãy chất nào sau đây đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

A.

 Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom

B.

Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4

C.

O2, nước brom, dung dịch KMnO4

D.

H2S, O2, nước brom

Câu 34

Hiđro hóa hoàn toàn hiđrocacbon mạch hở X thu được isopentan. Số công thức cấu tạo có thể có của X là

A.

6

B.

7

C.

4

D.

5

Câu 35

Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M cần dùng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 và 2,24 lít CO2 (đktc). Chất Y là

A.

etylamin

B.

propylamin

C.

butylamin

D.

etylmetylamin

Câu 36

Đốt cháy hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức (có số nguyên tử cacbon trong phân tử khác nhau) thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Thực hiện phản ứng este hóa 7,6 gam hỗn hợp trên với hiệu suất 80% thu được m gam este. Giá trị của m là

A.

8,16

B.

4,08

C.

2,04

D.

6,12

Câu 37

Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là

A.

42

B.

70

C.

28

D.

56

Câu 38

Cho hỗn hợp K2CO3 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu được kết tủa X và dung dịch Y. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khi không còn khí thoát ra thì hết 560 ml. Biết toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M. Khối lượng kết tủa X là

A.

3,94 gam

B.

7,88 gam

C.

11,28 gam

D.

9,85 gam

Câu 39

Cho dãy các hợp chất thơm: p-HO-CH2-C6H4-OH, p-HO-C6H4-COOC2H5, p-HO-C6H4-COOH, p-HCOO-C6H4-OH, p-CH3O-C6H4-OH. Có bao nhiêu chất trong dãy thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau? (a) Chỉ tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 1. (b) Tác dụng được với Na (dư) tạo ra số mol H2 bằng số mol chất phản ứng

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Câu 40

Hóa hơi 8,64 gam hỗn hợp gồm một axit no, đơn chức, mạch hở X và một axit no, đa chức Y (có mạch cacbon hở, không phân nhánh) thu được một thể tích hơi bằng thể tích của 2,8 gam N2 (đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Đốt cháy hoàn toàn 8,64 gam hỗn hợp hai axit trên thu được 11,44 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A.

72,22%

B.

27,78%

C.

35,25%

D.

65,15%

Câu 41

Cho sơ đồ chuyển hóa sau: (a) C3H4O2 + NaOH → X + Y (b) X + H2SO4 (loãng) → Z + T (c) Z + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → E + Ag + NH4NO3 (d) Y + dung dịch AgNO3/NH3 (dư) → F + Ag + NH4NO3 Chất E và chất F theo thứ tự là

A.

HCOONH4 và CH3CHO

B.

(NH4)2CO3 và CH3COONH4

C.

HCOONH4 và CH3COONH4

D.

(NH4)2CO3 và CH3COOH

Câu 42

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.

Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ

B.

Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì có màng oxit bảo vệ

C.

Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội

D.

Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol

Câu 43

Cho 100 ml dung dịch AgNO3 2a mol/l vào 100 ml dung dịch Fe(NO3)2 a mol/l. Sau khi phản ứng kết thúc thu được 8,64 gam chất rắn và dung dịch X. Cho dung dịch HCl dư vào X thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

22,96

B.

11,48

C.

17,22

D.

14,35

Câu 44

Cho các phản ứng sau: (a) FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S (b) Na2S + 2HCl → 2NaCl + H2S (c) 2AlCl3 + 3Na2S + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2S + 6NaCl (d) KHSO4 + KHS → K2SO4 + H2S (e) BaS + H2SO4 (loãng) → BaSO4 + H2S Số phản ứng có phương trình ion rút gọn S2- + 2H+ → H2S là

A.

1

B.

3

C.

2

D.

4

Câu 45

Cho hỗn hợp gồm Fe và Mg vào dung dịch AgNO3, khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X (gồm hai muối) và chất rắn Y (gồm hai kim loại). Hai muối trong X là

A.

Mg(NO3)2 và Fe(NO3)2

B.

Fe(NO3)3 và Mg(NO3)2

C.

AgNO3 và Mg(NO3)2

D.

Fe(NO3)2 và AgNO3.

Câu 46

Đốt cháy hoàn toàn một lượng ancol X tạo ra 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. X tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Oxi hóa X bằng CuO tạo hợp chất hữu cơ đa chức Y. Nhận xét nào sau đây đúng với X?

A.

Trong X có 3 nhóm -CH3

B.

Hiđrat hóa but-2-en thu được X

C.

Trong X có 2 nhóm -OH liên kết với hai nguyên tử cacbon bậc hai

D.

X làm mất màu nước brom

Câu 47

Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Câu 48

Hỗn hợp X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với H2 là 7,5. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với H2 là 12,5. Hiệu suất của phản ứng hiđro hoá là

A.

70%

B.

80%

C.

60%

D.

50%

Câu 49

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu hồng?

A.

Axit aminoaxetic

B.

Axit α-aminopropionic

C.

Axit α-aminoglutaric

D.

Axit α,ε-điaminocaproic

Câu 50

Cho sơ đồ chuyển hóa: CH3Cl      X   Y.  Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A.

CH3NH2, CH3COONH4

B.

CH3CN, CH3CHO

C.

CH3NH2, CH3COOH

D.

CH3CN, CH3COOH

Câu 51

Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, xiclohexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

A.

5

B.

4

C.

2

D.

3

Câu 52

Dung dịch X gồm CH3COOH 0,03M và CH3COONa 0,01M. Biết ở 25oC, Ka của CH3COOH là 1,75.10−5, bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là

A.

4,28

B.

4,04

C.

4,76

D.

6,28

Câu 53

Cho Eo pin(Zn-Cu) = 1,10V; E o 2+ /Zn = -0,76V và Eo Ag+ /Ag = +0,80V. Suất điện động chuẩn pin Ag Zn của pin điện hóa Cu-Ag là

A.

0,46V

B.

0,56V

C.

1,14V

D.

0,34V

Câu 54

Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat: (a) Tất cả các cacbohiđrat đều có phản ứng thủy phân. (b) Thủy phân hoàn toàn tinh bột thu được glucozơ. (c) Glucozơ, fructozơ và mantozơ đều có phản ứng tráng bạc. (d) Glucozơ làm mất màu nước brom. Số phát biểu đúng là

A.

1

B.

2

C.

3

D.

4

Câu 55

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A.

BaSO4 và BaCrO4 hầu như không tan trong nước

B.

Al(OH)3 và Cr(OH)3 đều là hiđroxit lưỡng tính và có tính khử

C.

SO3 và CrO3 đều là oxit axit

D.

Fe(OH)2 và Cr(OH)2 đều là bazơ và có tính khử

Câu 56

Cho các phát biểu sau: (a) Khí CO2 gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính. (b) Khí SO2 gây ra hiện tượng mưa axit. (c) Khi được thải ra khí quyển, freon (chủ yếu là CFCl3 và CF2Cl2) phá hủy tầng ozon. (d) Moocphin và cocain là các chất ma túy. Số phát biểu đúng là

A.

3

B.

1

C.

2

D.

4

Câu 57

Cho 18,4 gam hỗn hợp X gồm Cu2S, CuS, FeS2 và FeS tác dụng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) thu được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho toàn bộ Y vào một lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NH3 dư thu được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là

A.

38,08

B.

24,64

C.

16,8

D.

11,2

Câu 58

Có các chất sau: keo dán ure-fomanđehit; tơ lapsan; tơ nilon-6,6; protein; sợi bông; amoni axetat; nhựa novolac. Trong các chất trên, có bao nhiêu chất mà trong phân tử của chúng có chứa nhóm -NH-CO-?

A.

6

B.

4

C.

3

D.

5

Câu 59

Khử este no, đơn chức, mạch hở X bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 0,2 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là

A.

24,8 gam

B.

16,8 gam

C.

18,6 gam

D.

28,4 gam

Câu 60

Cho m gam hỗn hợp M gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (đều mạch hở) tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala và Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bằng một lượng oxi vừa đủ, thu lấy toàn bộ khí và hơi đem hấp thụ vào bình đựng nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 13,23 gam và có 0,84 lít khí (đktc) thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam M, thu được 4,095 gam H2O. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A.

. 6,0.

B.

6,5.

C.

7,0.

D.

7,5. 

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán