Đề thi tuyển sinh đại học 2013 môn Hóa Học khối B

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 60 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 19/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 19/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 60 câu
Lượt xem 6,718 lượt xem Lượt thi 1,422 lượt thi

Câu 1

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là

A.

sợi bông, tơ visco và tơ nilon-6

B.

tơ tằm, sợi bông và tơ nitron

C.

sợi bông và tơ visco

D.

tơ visco và tơ nilon-6

Câu 2

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Thành phần chính của supephotphat kép gồm hai muối Ca(H2PO4)2 và CaSO4

B.

Urê có công thức là (NH2)2CO

C.

Supephotphat đơn chỉ có Ca(H2PO4)2

D.

Phân lân cung cấp nitơ cho cây trồng

Câu 3

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Mặt khác 10,05 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được 12,8 gam muối. Công thức của hai axit là

A.

CH3COOH và C2H5COOH

B.

C2H5COOH và C3H7COOH.

C.

C3H5COOH và C4H7COOH

D.

C2H3COOH và C3H5COOH

Câu 4

Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là

A.

4

B.

6

C.

5

D.

7

Câu 5

Cho các phát biểu sau: (a) Trong các phản ứng hóa học, flo chỉ thể hiện tính oxi hóa. (b) Axit flohiđric là axit yếu. (c) Dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc chống sâu răng. (d) Trong hợp chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7. (e) Tính khử của các ion halogenua tăng dần theo thứ tự: F− , Cl− , Br− , I− . Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

3

B.

5

C.

2

D.

4

Câu 6

Cho sơ đồ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là một phản ứng, X là chất nào sau đây?

A.

CH3COONa

B.

HCOOCH3

C.

CH3CHO

D.

C2H5OH

Câu 7

Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được dung dịch X (không có ion 4 +NH ). Cho X tác dụng hoàn toàn với 105 ml dung dịch KOH 1M, sau đó lọc bỏ kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, thu được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là

A.

28,66%.

B.

29,89%

C.

30,08%

D.

27,09%

Câu 8

Cho sơ đồ phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

A.

NaAlO2 và Al(OH)3

B.

Al(OH)3 và NaAlO2

C.

Al2O3 và Al(OH)3

D.

Al(OH)3 và Al2O3

Câu 9

Tripeptit X và tetrapeptit Y đều mạch hở. Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm X và Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất có công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, thu được N2 và 36,3 gam hỗn hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

11,82

B.

17,73

C.

23,64

D.

29,55

Câu 10

Hỗn hợp X gồm hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, thu được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun nóng X với bột Ni một thời gian, thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 1,25. Cho 0,1 mol Y phản ứng vừa đủ với V lít dung dịch Br2 0,1M. Giá trị của V là

A.

0,3

B.

0,6

C.

0,4

D.

0,5

Câu 11

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A.

Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng có xúc tác Ni

B.

Các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước

C.

Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm

D.

Chất béo là trieste của etylen glicol với các axit béo

Câu 12

Trong các chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen và butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) là

A.

4

B.

2

C.

5

D.

3

Câu 13

Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

A.

NaF

B.

CO2

C.

CH4

D.

H2O

Câu 14

Cho 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X đến khi bắt đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V là

A.

80

B.

40

C.

160

D.

60

Câu 15

Hòa tan hoàn toàn x mol Fe vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là

A.

2x = y + 2z

B.

2x = y + z

C.

x = y – 2z

D.

y = 2x

Câu 16

Tên gọi của anken (sản phẩm chính) thu được khi đun nóng ancol có công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với dung dịch H2SO4 đặc là

A.

3-metylbut-2-en

B.

2-metylbut-1-en

C.

2-metylbut-2-en

D.

3-metylbut-1-en

Câu 17

Hai chất hữu cơ X và Y, thành phần nguyên tố đều gồm C, H, O, có cùng số nguyên tử cacbon (MX < MY). Khi đốt cháy hoàn toàn mỗi chất trong oxi dư đều thu được số mol H2O bằng số mol CO2. Cho 0,1 mol hỗn hợp gồm X và Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 28,08 gam Ag. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

A.

39,66%.

B.

60,34%.

C.

21,84%.

D.

78,16%.

Câu 18

Điện phân nóng chảy Al2O3 với các điện cực bằng than chì, thu được m kilogam Al ở catot và 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X ở anot. Tỉ khối của X so với H2 bằng 16,7. Cho 1,12 lít X (đktc) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 1,5 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

144,0

B.

104,4

C.

82,8

D.

115,2

Câu 19

Cho phương trình hóa học của phản ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời điểm ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau 20 giây, nồng độ của chất X là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo chất X trong khoảng thời gian trên là

A.

4,0.10−4 mol/(l.s)

B.

1,0.10−4 mol/(l.s)

C.

7,5.10−4 mol/(l.s)

D.

5,0.10−4 mol/(l.s)

Câu 20

Số đồng phân amin bậc một, chứa vòng benzen, có cùng công thức phân tử C7H9N là

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Câu 21

Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm khối lượng của oxi nhỏ hơn 70%), Y và Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm X, Y, Z cần vừa đủ 8,96 lít khí O2 (đktc), thu được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 8,1 gam H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp trên là

A.

15,9%

B.

29,9%

C.

29,6%

D.

12,6%

Câu 22

Thể tích dung dịch NaOH 0,25M cần cho vào 15 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn nhất là

A.

210 ml

B.

60 ml

C.

90 ml

D.

180 ml

Câu 23

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu trong 500 ml dung dịch hỗn hợp HNO3 0,1M và HCl 0,4M, thu được khí NO (khí duy nhất) và dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các phản ứng. Giá trị của m là

A.

29,24

B.

30,05

C.

34,10

D.

28,70

Câu 24

Cho các phát biểu sau: (a) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH. (b) Phản ứng thế brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ hơn của benzen. (c) Oxi hóa không hoàn toàn etilen là phương pháp hiện đại để sản xuất anđehit axetic. (d) Phenol (C6H5OH) tan ít trong etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

4

B.

2

C.

3

D.

1

Câu 25

Hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được a gam CO2. Giá trị của a là

A.

2,2

B.

4,4

C.

8,8

D.

6,6

Câu 26

Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan những hợp chất nào sau đây?

A.

Ca(HCO3)2 ,Mg(HCO3)2

B.

Ca(HCO3)2, MgCl2

C.

CaSO4, MgCl2

D.

Mg(HCO3)2, CaCl2

Câu 27

Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X là

A.

alanin

B.

glyxin

C.

valin

D.

lysin

Câu 28

Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là

A.

C4H4

B.

C3H4

C.

C4H6

D.

C2H2

Câu 29

Hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho khí CO qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng hoàn toàn, thu được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là

A.

6,80

B.

7,12

C.

13,52

D.

5,68

Câu 30

Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A.

Amilozơ

B.

Saccarozơ

C.

Glucozơ

D.

Xenlulozơ

Câu 31

Cho 0,76 gam hỗn hợp X gồm hai amin đơn chức, có số mol bằng nhau, phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin có phân tử khối nhỏ hơn trong 0,76 gam X là

A.

0,58 gam

B.

0,31 gam

C.

0,45 gam

D.

0,38 gam

Câu 32

Số proton và số nơtron có trong một nguyên tử nhôm ( 27 13 Al ) lần lượt là

A.

13 và 14

B.

13 và 15

C.

12 và 14

D.

13 và 13

Câu 33

Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A.

29,55

B.

19,70

C.

9,85

D.

39,40

Câu 34

Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6 ). Giá trị của m là

A.

24,0

B.

34,8

C.

10,8

D.

46,4

Câu 35

Khi hòa tan hoàn toàn m gam mỗi kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?

A.

K

B.

Na

C.

Ni

D.

Ca

Câu 36

Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của phản ứng trên, khi hệ số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3

A.

6

B.

8

C.

4

D.

10

Câu 37

Chất nào sau đây trong phân tử chỉ có liên kết đơn?

A.

Metyl fomat

B.

Axit axetic

C.

Anđehit axetic

D.

Ancol etylic

Câu 38

Hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ. Hòa tan hoàn toàn 1,788 gam X vào nước, thu được dung dịch Y và 537,6 ml khí H2 (đktc). Dung dịch Z gồm H2SO4 và HCl, trong đó số mol của HCl gấp hai lần số mol của H2SO4. Trung hòa dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo ra m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A.

4,460

B.

4,656

C.

3,792

D.

2,790

Câu 39

Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bằng dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) và 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bằng oxi dư, thu được 0,3 mol CO2 và 0,4 mol H2O. Giá trị của m1

A.

14,6

B.

11,6

C.

10,6

D.

16,2

Câu 40

Dung dịch X chứa 0,12 mol Na+ ; x mol \(SO^{2-}_4\) ; 0,12 mol Cl và 0,05 mol\(NH^+_4\) . Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A.

7,190

B.

7,705

C.

7,875

D.

7,020

Câu 41

Amino axit X có công thức H2NCxHy(COOH)2. Cho 0,1 mol X vào 0,2 lít dung dịch H2SO4 0,5M, thu được dung dịch Y. Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 3M, thu được dung dịch chứa 36,7 gam muối. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là

A.

10,526%.

B.

10,687%.

C.

11,966%.

D.

9,524%.

Câu 42

Cho các phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hoàn toàn glucozơ tạo ra axit gluconic. (b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. (c) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo và chế tạo thuốc súng không khói. (d) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. (e) Sacarozơ bị hóa đen trong H2SO4 đặc. (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là

A.

2

B.

3

C.

5

D.

4

Câu 43

Thực hiện các thí nghiệm sau: (a) Cho Al vào dung dịch HCl. (b) Cho Al vào dung dịch AgNO3. (c) Cho Na vào H2O. (d) Cho Ag vào dung dịch H2SO4 loãng. Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là

A.

1

B.

2

C.

4

D.

3

Câu 44

Este nào sau đây khi phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo ra hai muối?

A.

C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat)

B.

CH3COO−[CH2]2−OOCCH2CH3

C.

CH3OOC−COOCH3

D.

CH3COOC6H5 (phenyl axetat)

Câu 45

Cho phương trình hóa học của phản ứng: 2Cr + 3Sn2+ → 2Cr3+ + 3Sn. Nhận xét nào sau đây về phản ứng trên là đúng?

A.

Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxi hóa

B.

Cr là chất oxi hóa, Sn2+ là chất khử

C.

Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa

D.

Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa

Câu 46

Hiđrocacbon nào sau đây khi phản ứng với dung dịch brom thu được 1,2-đibrombutan?

A.

But-1-en

B.

Butan

C.

Buta-1,3-đien

D.

But-1-in

Câu 47

Tiến hành lên men giấm 460 ml ancol etylic 8o với hiệu suất bằng 30%. Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml và của nước bằng 1 g/ml. Nồng độ phần trăm của axit axetic trong dung dịch thu được là

A.

2,51%

B.

2,47%

C.

3,76%

D.

7,99%

Câu 48

Một mẫu khí thải có chứa CO2, NO2, N2 và SO2 được sục vào dung dịch Ca(OH)2 dư. Trong bốn khí đó, số khí bị hấp thụ là

A.

3

B.

4

C.

1

D.

2

Câu 49

Trong số các dung dịch có cùng nồng độ 0,1M dưới đây, dung dịch chất nào có giá trị pH nhỏ nhất?

A.

NaOH

B.

HCl

C.

H2SO4

D.

Ba(OH)2

Câu 50

Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Kim loại M là

A.

Zn

B.

Ca

C.

Mg

D.

Cu

Câu 51

Hòa tan một khí X vào nước, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y đến dư vào dung dịch ZnSO4, ban đầu thấy có kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan ra. Khí X là

A.

NO2.

B.

HCl.

C.

SO2.

D.

NH3.

Câu 52

Nhúng một thanh sắt vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,02 mol AgNO3 và 0,05 mol Cu(NO3)2. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng thanh sắt tăng m gam (coi toàn bộ kim loại sinh ra bám vào thanh sắt). Giá trị của m là

A.

2,00

B.

3,60

C.

1,44

D.

5,36

Câu 53

Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở và một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, thu được 20,16 lít khí CO2 (đktc) và 18,9 gam H2O. Thực hiện phản ứng este hóa X với hiệu suất 60%, thu được m gam este. Giá trị của m là

A.

9,18

B.

15,30

C.

12,24

D.

10,80

Câu 54

Trong một bình kín có cân bằng hóa học sau: 2NO2 (k) N2O4 (k). Tỉ khối hơi của hỗn hợp khí trong bình so với H2 ở nhiệt độ T1 bằng 27,6 và ở nhiệt độ T2 bằng 34,5. Biết T1 > T2. Phát biểu nào sau đây về cân bằng trên là đúng?

A.

Khi tăng nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng giảm

B.

Khi giảm nhiệt độ, áp suất chung của hệ cân bằng tăng

C.

Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt

D.

Phản ứng nghịch là phản ứng tỏa nhiệt

Câu 55

Đun sôi dung dịch gồm chất X và KOH đặc trong C2H5OH, thu được etilen. Công thức của X là

A.

CH3COOH

B.

CH3CHCl2

C.

CH3CH2Cl

D.

CH3COOCH=CH2

Câu 56

Chất nào dưới đây khi cho vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng, không xảy ra phản ứng tráng bạc?

A.

Mantozơ

B.

Fructozơ

C.

Saccarozơ

D.

Glucozơ

Câu 57

Hòa tan hỗn hợp X gồm 11,2 gam Fe và 2,4 gam Mg bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH dư vào Y thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A.

36

B.

20

C.

18

D.

24

Câu 58

Cho dãy chất sau: isopren, anilin, anđehit axetic, toluen, pentan, axit metacrylic và stiren. Số chất trong dãy phản ứng được với nước brom là

A.

6

B.

4

C.

7

D.

5

Câu 59

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng?

A.

Au + HNO3 đặc →

B.

Ag + O3 →

C.

Sn + HNO3 loãng →

D.

Ag + HNO3 đặc →

Câu 60

Tơ nitron (olon) là sản phẩm trùng hợp của monome nào sau đây?

A.

CH2=CH−CN

B.

CH3COO−CH=CH2

C.

CH2=C(CH3)−COOCH3

D.

CH2=CH−CH=CH2

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50    Câu hỏi 51    Câu hỏi 52    Câu hỏi 53    Câu hỏi 54    Câu hỏi 55    Câu hỏi 56    Câu hỏi 57    Câu hỏi 58    Câu hỏi 59    Câu hỏi 60   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn