Đề thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2009 Môn Vật Lý

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 50 câu hỏi; Làm trong 90 phút; cập nhật 25/06/2014
Thời gian làm bài thi 90 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Vip
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/06/2014
Lớp, cấp Số câu hỏi 50 câu
Lượt xem 4,306 lượt xem Lượt thi 1,062 lượt thi

Câu 1

Mạch dao động của máy thu sóng vô tuyến có tụ điện với điện dung C và cuộn cảm với độ tự cảm L, thu được sóng điện từ có bước sóng 20 m. Để thu được sóng điện từ có bước sóng 40 m, người ta phải mắc song song với tụ điện của mạch dao động trên một tụ điện có điện dung C' bằng

A.

4C

B.

C

C.

2C

D.

3C

Câu 2

Một thấu kính mỏng bằng thủy tinh hai mặt cầu lồi, có chiết suất tuyệt đối n. Thấu kính này có độ tụ

A.

âm khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n' > n

B.

luôn dương, không phụ thuộc vào môi trường chứa thấu kính

C.

âm khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n' < n

D.

dương khi đặt trong môi trường có chiết suất tuyệt đối n' = n

Câu 3

Một tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường (1) có chiết suất tuyệt đối n1 sang môi trường (2) có chiết suất tuyệt đối n2 thì tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn tia tới. Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra không nếu chiếu tia sáng theo chiều từ môi trường (2) sang môi trường (1) ?

 

A.

Không thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1)

B.

Có thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1)

C.

Không thể, vì môi trường (2) chiết quang hơn môi trường (1)

D.

Có thể, vì môi trường (2) chiết quang kém môi trường (1)

Câu 4

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 5 H và tụ điện có điện dung 5F. Trong mạch có dao động điện từ tự do. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp mà điện tích trên một bản tụ điện có độ lớn cực đại là

A.

5.10-6s

B.

2,5.10-6s.

C.

10.10-6s

D.

10-6s

Câu 5

Khi nói về thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Năng lượng phôtôn càng nhỏ khi cường độ chùm ánh sáng càng nhỏ

B.

Phôtôn có thể chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên.

C.

Năng lượng của phôtôn càng lớn khi tần số của ánh sáng ứng với phôtôn đó càng nhỏ

D.

Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là phôtôn.

Câu 6

Trong sự phân hạch của hạt nhân , gọi k là hệ số nhân nơtron. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng tỏa ra tăng nhanh

B.

Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và có thể gây nên bùng nổ

C.

Nếu k > 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra

D.

Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra

Câu 7

Một con lắc lò xo dao động điều hòa. Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g. Lấy pi2 = 10. Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số.

A.

6 Hz

B.

3 Hz

C.

12 Hz

D.

1 Hz

Câu 8

Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A.

hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X

B.

hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y

C.

năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau

D.

năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y

Câu 9

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,8m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng với 6 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyền sóng trên dây là

A.

60 m/s

B.

10 m/s

C.

20 m/s

D.

600 m/s

Câu 10

Hạt nào sau đây không phải là hạt sơ cấp?

A.

êlectron (e-).

B.

prôtôn (p).

C.

pôzitron (e+)

D.

anpha (a).

Câu 11

Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết dung kháng của tụ điện bằng Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, khi đó

A.

điện áp giữa hai đầu điện trở lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B.

điện áp giữa hai đầu tụ điện lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C.

trong mạch có cộng hưởng điện

D.

điện áp giữa hai đầu cuộn cảm lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 12

Nguyên tử hiđtô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng

A.

10,2 eV

B.

-10,2 eV

C.

17 eV

D.

4 eV

Câu 13

Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?

A.

3

B.

1

C.

6

D.

4

Câu 14

Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U vào hai đầu đoạn mạch AB gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự trên. Gọi UL­, UR và UC_lần lượt là các điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mỗi phần tử. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha  so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch NB (đoạn mạch NB gồm R và C ). Hệ thức nào dưới đây là đúng?

A.

B.

C.

D.

Câu 15

Tại một nơi trên mặt đất, một con lắc đơn dao động điều hòa. Trong khoảng thời gian , con lắc thực hiện 60 dao động toàn phần; thay đổi chiều dài con lắc một đoạn 44 cm thì cũng trong khoảng thời gian ấy, nó thực hiện 50 dao động toàn phần. Chiều dài ban đầu của con lắc là

A.

144 cm

B.

60 cm

C.

80 cm

D.

100 cm

Câu 16

Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1 và S2 cách nhau 20cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là . Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng S1S2

A.

11

B.

9

C.

10

D.

8

Câu 17

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết cảm kháng gấp đôi dung kháng. Dùng vôn kế xoay chiều (điện trở rất lớn) đo điện áp giữa hai đầu tụ điện và điện áp giữa hai đầu điện trở thì số chỉ của vôn kế là như nhau. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu 18

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có tụ điện có và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là . Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu 19

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là . Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là

A.

100 cm/s

B.

50 cm/s

C.

80 cm/s

D.

10 cm/s

Câu 20

Phát biểu nào sau đây là đúng ?

A.

Chất khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục.

B.

Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch.

C.

Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy.

D.

Quang phổ vạch của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố ấy

Câu 21

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 , cuộn cảm thuần có độ tự cảm và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng

A.

150 V

B.

160 V

C.

100 V

D.

250 V

Câu 22

Máy biến áp là thiết bị

A.

biến đổi tần số của dòng điện xoay chiều.

B.

có khả năng biến đổi điện áp của dòng điện xoay chiều.

C.

làm tăng công suất của dòng điện xoay chiều.

D.

biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều

Câu 23

Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian

A.

luôn ngược pha nhau

B.

với cùng biên độ

C.

luôn cùng pha nhau

D.

với cùng tần số

Câu 24

Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điện một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu 25

Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy p12 =10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 26

Khi nói về dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu nào sau đây sai?

A.

Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với cùng tần số

B.

lượng điện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng điện trường.

C.

Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha nhau .

D.

Năng lượng từ trường và năng lượng điện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.

Câu 27

Công thoát êlectron của một kim loại là 7,64.10-19J. Chiếu lần lượt vào bề mặt tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng là l1 = 0,18 mm, l2 = 0,21 mm và l3 = 0,35 mm. Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s. Bức xạ nào gây được hiện tượng quang điện đối với kim loại đó?

A.

Hai bức xạ (12).

B.

Không có bức xạ nào trong ba bức xạ trên

C.

Cả ba bức xạ (1, 23).

D.

Chỉ có bức xạ 1

Câu 28

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì

A.

chùm sáng bị phản xạ toàn phần

B.

so với phương tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn tia khúc xạ lam.

C.

tia khúc xạ chỉ là ánh sáng vàng, còn tia sáng lam bị phản xạ toàn phần.

D.

so với phương tia tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ vàng.

Câu 29

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

A.

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen.

B.

tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại

C.

ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen

D.

tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại

Câu 30

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

A.

1000 lần

B.

40 lần

C.

2 lần

D.

10000 lần

Câu 31

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

A.

trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha

B.

gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

C.

gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.

D.

trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha

Câu 32

Pin quang điện là nguồn điện, trong đó

A.

hóa năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B.

quang năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C.

cơ năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

D.

nhiệt năng được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

Câu 33

Quang phổ liên tục

A.

phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát.

B.

phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

C.

không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ của nguồn phát

D.

phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát.

Câu 34

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng điện từ?

A.

Sóng điện từ là sóng ngang

B.

Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ

C.

Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.

D.

Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

Câu 35

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 2m. Nguồn sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai bức xạ có bước sóng  1 = 450 nm và 2 = 600 nm. Trên màn quan sát, gọi M, N là hai điểm ở cùng một phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 5,5 mm và 22 mm. Trên đoạn MN, số vị trí vân sáng trùng nhau của hai bức xạ là

A.

4

B.

2

C.

5

D.

3

Câu 36

Cho phản ứng hạt nhân: . Lấy độ hụt khối của hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He lần lượt là 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng xấp xỉ bằng

A.

15,017 MeV

B.

200,025 MeV

C.

17,498 MeV

D.

21,076 MeV

Câu 37

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung kháng của tụ điện là 100 . Khi điều chỉnh R thì tại hai giá trị R1 và R2 công suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R=R1 bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi R = R2. Các giá trị R1 và R2 là:

A.

R1 = 50 , R2 = 100 .

B.

R1 = 40, R2 = 250 .

C.

R1 = 50, R2 = 200 .

D.

R1 = 25, R2 = 100 .

Câu 38

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A.

Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức

B.

Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức

C.

động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức

D.

Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức

Câu 39

Đặt điện áp xoay chiều có U0 không đổi và w thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Thay đổi w thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi w = w1 bằng cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch khi . Hệ thức đúng là :

A.

B.

C.

D.

Câu 40

vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì

A.

động năng của vật cực đại khi gia tốc của vật có độ lớn cực đại.

B.

khi vật đi từ vị trí cân bằng ra biên, vận tốc và gia tốc của vật luôn cùng dấu

C.

khi ở vị trí cân bằng, thế năng của vật bằng cơ năng

D.

thế năng của vật cực đại khi vật ở vị trí biên

Câu 41

Một đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã T. Cứ sau một khoảng thời gian bằng bao nhiêu thì số hạt nhân bị phân rã trong khoảng thời gian đó bằng ba lần số hạt nhân còn lại của đồng vị ấy?

A.

0,5T

B.

3T

C.

2T

D.

T

Câu 42

Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần độ tự cảm L và tụ điện có điện dung thay đổi được từ C1 đến C2. Mạch dao động này có chu kì dao động riêng thay đổi được

A.

B.

C.

D.

Câu 43

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

B.

Các vật ở nhiệt độ trên 20000C chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C.

Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím

D.

Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt

Câu 44

Đối với nguyên tử hiđrô, khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng 0,1026 µm. Lấy h = 6,625.10-34J.s, e = 1,6.10-19 C và c = 3.108m/s. Năng lượng của phôtôn này bằng

A.

1,21 eV

B.

11,2 eV

C.

12,1 eV

D.

121 eV

Câu 45

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kì dao động là

A.

20 cm/s

B.

10 cm/s

C.

0

D.

15 cm/s

Câu 46

Đặt điện áp vào hai đầu một tụ điện có điện dung . Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện là 150 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A. Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

A.

B.

C.

D.

Câu 47

Từ thông qua một vòng dây dẫn là . Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây này là

A.

B.

C.

D.

Câu 48

Một chất phóng xạ ban đầu có N0 hạt nhân. Sau 1 năm, còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã. Sau 1 năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A.

B.

C.

D.

Câu 49

Một sóng âm truyền trong thép với tốc độ 5000 m/s. Nếu độ lệch pha của sóng âm đó ở hai điểm gần nhau nhất cách nhau 1m trên cùng một phương truyền sóng là thì tần số của sóng bằng

A.

1000 Hz

B.

2500 Hz

C.

5000 Hz

D.

1250 Hz

Câu 50

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hỏa tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thủy tinh; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là:

A.

Hỏa tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thủy tinh, Thổ tinh.

B.

Kim tinh, Mộc tinh, Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh.

C.

Thủy tinh, Kim tinh, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh

D.

Thủy tinh, Hỏa tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Câu hỏi 6    Câu hỏi 7    Câu hỏi 8    Câu hỏi 9    Câu hỏi 10    Câu hỏi 11    Câu hỏi 12    Câu hỏi 13    Câu hỏi 14    Câu hỏi 15    Câu hỏi 16    Câu hỏi 17    Câu hỏi 18    Câu hỏi 19    Câu hỏi 20    Câu hỏi 21    Câu hỏi 22    Câu hỏi 23    Câu hỏi 24    Câu hỏi 25    Câu hỏi 26    Câu hỏi 27    Câu hỏi 28    Câu hỏi 29    Câu hỏi 30    Câu hỏi 31    Câu hỏi 32    Câu hỏi 33    Câu hỏi 34    Câu hỏi 35    Câu hỏi 36    Câu hỏi 37    Câu hỏi 38    Câu hỏi 39    Câu hỏi 40    Câu hỏi 41    Câu hỏi 42    Câu hỏi 43    Câu hỏi 44    Câu hỏi 45    Câu hỏi 46    Câu hỏi 47    Câu hỏi 48    Câu hỏi 49    Câu hỏi 50   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 
Loading...

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2019. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Văn phòng giao dịch: P628, Toà nhà HH1A, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 086.924.3838;
Công ty TNHH Công nghệ số Rồng Việt
Người đại diện: Vũ Thị Hoa.
Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0105801198. Ngày đăng ký: 10/07/2012
Hỗ trợ sử dụng: 085.99999.25
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Chính sách vận chuyển – Giao nhận
• Chính sách đổi trả hàng và hoàn tiền
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn

matran.edu.vn