Đề thi Violympic Toán lớp 8 vòng 5 năm 2015 - 2016

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 25/10/2016
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 25/10/2016
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 4,215 lượt xem Lượt thi 283 lượt thi

Câu 1

Phân tích đa thức x2(y - 1) + y2(1 - y) ta được:

A.

(y - 1)(x - y)(x + y)

B.

(y - 1)(x+ y2)

C.

(y + 1)(x + y)(x - y)

D.

(1 - y)(x- y2)

Câu 2

Giá trị của biểu thức: x- y+ 2y - 1 tại x = 75; y = 26 là:

A.

500

B.

50000

C.

5000

D.

50

Câu 3

Tập hợp các giá trị của x thỏa mãn (x+ 27) + (x + 3)(x - 3) = 0 có số phần tử là:

A.

3

B.

2

C.

0

D.

1

Câu 4

Giá trị của biểu thức: 5x2z - 10xyz + 5y2z tại x = 24; y = 20; z = 2 là:

A.

106

B.

16000

C.

160

D.

1600

Câu 5

Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 3cm; AC = 4cm. Kẻ AH vuông góc với BC. Gọi D và E lần lượt là điểm đối xứng của H qua AB và AC. Khi đó độ dài đoạn DE bằng:

A.

5,5cm

B.

4,8cm

C.

4,5cm

D.

5cm

Câu 6

Số trục đối xứng của tam giác đều là

A.

2

B.

1

C.

3

D.

4

Câu 7

Cho x ≠ y thỏa mãn: x2y - xy+ x- y= 0. Khi đó:

A.

2x = y

B.

x = -y

C.

x = -2y

D.

x = 2y

Câu 8

Giá trị của biểu thức (2x + 5y)(4x- 10xy + 25y2) tại x = -2; y = -1 là:

A.

- 189

B.

189

C.

169

D.

- 169

Câu 9

Cho hình bình hành ABCD có CD = 2AD. Gọi M là trung điểm của cạnh CD. Khi đó số đo của góc AMB bằng:

A.

90o

B.

120o

C.

60o

D.

45o

Câu 10

Giá trị nhỏ nhất của biểu thức: x2 + y- 2x + 6y + 20 là:

A.

20

B.

15

C.

10

D.

12

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán