Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 - Trường THPT NGÔ QUYỀN - Hải Phòng

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 17/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 17/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 396 lượt xem Lượt thi 50 lượt thi

Câu 1

Lực lượng vũ trang ra đời từ khởi nghĩa Bắc Sơn sau đó thống nhất lại với tên gọi là gì?

A.

Cứu quốc quân

B.

Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

C.

Việt Nam giải phóng quân

D.

Vệ quốc đoàn

Câu 2

Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?

A.

Dân chủ tư sản.

B.

Dân chủ cách mạng.

C.

Dân chủ nhân dân.

D.

Dân chủ vô sản.

Câu 3

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn Ái  Quốc:

  • Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng
  • Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin lãnh đạo
  • Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới
A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”    

D.

Cương lĩnh chính trị

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn