Ôn tập Đại số Toán 8 chuyên đề nhân đơn thức với đa thức

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 24/08/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 19,875 lượt xem Lượt thi 1,546 lượt thi

Câu 1

Biểu thức rút gọn của biểu thức \(5x^3 +4x^2-3x(2x^2+7x-1)\) là:

A.

\(-x^3+17x^2+3x\)

B.

\(-x^3-17x^2+3x\)

C.

\(-x^3-17x^2-3x\)

D.

Một đáp số khác 

Câu 2

Giá trị của biểu thức \(5x^2 -4 [4x^2 -3x(x-2)]\) với \(x= {-1\over2}\)là:

A.

-3

B.

3

C.

-4

D.

\(-49 \over 4\)

Câu 3

Biết \(5(2x-1)-4(8-3x)=84\).Giá trị của x là:

A.

4

B.

4,5

C.

5

D.

5,5

Câu 4

Với mọi giá trị của x thì giá trị của biểu thức \(2x(3x-1)-6x(x+1)+(3+8x)\) là:

A.

2

B.

34

C.

4

D.

Một đáp số khác 

Câu 5

Biết \(4x(x-1)-3(x^2-5)-x^2 = (x-3)-(x-6)\). Giá trị của x là:

A.

3

B.

4

C.

6

D.

7

Câu 6

Biết \({1\over3}x^2-4x+2x(2-3x)=0\). Giá trị của x là:

A.

-1

B.

0

C.

1

D.

Một đáp số khác 

Câu 7

 Giá trị của biểu thức \(5x(4x^2 -2x+1)-2x(10x^2-5x-2) \) với x=15 là

A.

125

B.

130

C.

135

D.

Một đáp số khác

Câu 8

Nghiệm của phương trình \(3(x-2)-x(x-2)=0\) là:

A.

x=2 hay x=3

B.

x=2 hay x=-3

C.

x=-2 hay x=-3

D.

Các câu trên đều sai

Câu 9

Nếu c là hằng số và \((x+2)(x+3) = x^2 +cx +6\) thì c bằng:

A.

-5

B.

-3

C.

-1

D.

5

Câu 10

Nếu c là hằng số và \((x+2)(x+3) = x^2 +cx +6\) thì c bằng:

A.

-5

B.

-3

C.

-1

D.

5

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán