Ôn tập toán 4 chương 1: Số tự nhiên, bảng đơn vị đo khối lượng (Phần 1)

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 24/08/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 24/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 12,506 lượt xem Lượt thi 1,035 lượt thi

Câu 1

Điền số vào chỗ chấm sau:

1000; 3000; 5000; .....; 9000

A.

4000

B.

6000

C.

7000

D.

8000

Câu 2

Cho chữ số sau: 86583. Cách đọc  nào sau đây là đúng?

A.

tám sáu nghìn tám mươi ba

B.

tám mươi sáu nghìn năm trăm linh ba

C.

tám mươi sáu nghìn năm trăm tám mươi ba

D.

tám nghìn sáu trăm tám mươi ba

Câu 3

Thực hiện phép tính sau và chọn đáp án đúng?

62843 + 26376

A.

89 219

B.

98 219

C.

89 129

D.

89 921

Câu 4

Thực hiện phép tình sau rồi chọn đáp án đúng?

2843 x 4

A.

10 639

B.

11 372

C.

10 356

D.

11 327

Câu 5

Điền dấu thích hợp vào chỗ ba chấm: 25 346 ... 25 643

A.

>

B.

=

C.

<

D.

không có dấu nào

Câu 6

Trong dãy số sau, số nào là số lớn nhất: 86497; 89645; 82689; 87999

A.

86497

B.

89645

C.

82689

D.

87999

Câu 7

Một quả trứng vịt có giá 3400 đồng. Hỏi 6 quả trứng vịt có giá bao nhiêu?

A.

20 200 đồng

B.

20 300 đồng

C.

20 400 đồng

D.

20 500 đồng

Câu 8

 

Tìm x biết: x+631=743

A.

 

x=112

B.

 

x=113

C.

 

 x=114

D.

 

x=115

Câu 9

Các bạn học sinh xếp thành 7 hàng như nhau. Biết 4 hang có 52 bạn. Hỏi 7 hàng có bao nhiêu bạn?

A.

88 bạn

B.

89 bạn

C.

90 bạn

D.

91 bạn

Câu 10

Nếu n = 5 thì 185 : n = 185 : ... = .....

Giá trị của biểu thức 185 : n với n = 5 là:

A.

185 : 5 = 37; 37

B.

 185 : 5 = 39; 39

C.

185 : 5 = 47; 47

D.

185 : 5 = 27; 27

Câu 11

Trong số 678 387, chữ số 6 ở hàng ...., lớp......

A.

trăm nghìn, nghìn

B.

chục nghìn, nghìn

C.

nghìn, nghìn

D.

trăm nghìn, đơn vị

Câu 12

Viết thành tổng các câu sau. Hãy chọn câu trả lời đúng?

75387 = ........

A.

70000 + 5000 + 300 + 80 + 7

B.

7000 + 5000 + 30 + 80 + 7

C.

70000 + 5000 + 30 + 800 + 7

D.

7000 + 5000 + 3000 + 80 + 7

Câu 13

Trong các hình dưới đây, hình nào có chu vi lớn nhất?

A.

hình vuông A

B.

hình chữ nhật B

C.

hình chữ nhật C

D.

hình chữ nhật D

Câu 14

Số "một trăm linh năm triệu tám trăm chín mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu" viết là:

A.

105 896 746

B.

105 869 746

C.

105 896 764

D.

150 896 746

Câu 15

Điền kết quả đúng vào dấu ba chấm?

2 yến 5kg = .... kg

A.

10

B.

15

C.

20

D.

25

Câu 16

Con voi cân nặng 2 tấn 9 tạ. Con bò nhẹ hơn con voi 27 tạ. Hỏi con voi và con bò nặng bao nhiêu tạ?

A.

30 tạ

B.

32 tạ

C.

31 tạ

D.

33 tạ

Câu 17

Năm 40, Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa chống lại ách thống trị của nhà Hán. Năm đó thuộc thế kỉ....

A.

I

B.

II

C.

III

D.

IV

Câu 18

Một trường tiểu học có số học sinh của khối lớp 1 như sau: Lớp 1A là 33 học sinh, lớp 1B là 35 học sinh, lớp 1C là 32 học sinh, lớp 1D là 36 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh?

A.

27 học sinh

B.

68 học sinh

C.

34 học sinh

D.

45 học sinh

Câu 19

Điền dấu thích hợp vào dấu ba chấm?

20102754 ... 20120754

A.

B.

>

C.

=

D.

không có dấu nào

Câu 20

Gía trị của biểu thức 370 + a với a = 20 là .....

A.

390

B.

380

C.

490

D.

480

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán