Ôn thi THPT năm 2020: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ 1919 đến 1930 - Phần 2

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 09/03/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 09/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,163 lượt xem Lượt thi 13 lượt thi

Câu 1

Tác dụng trong quá trình hoạt động của Nguyễn ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?

A.

Quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930

B.

Quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

C.

Quá trình thành lập ba tổ chức Cộng sản ở Việt Nam

D.

Quá trình thực hiện chủ trương “Vô sản hóa” để truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

Câu 2

Giai cấp công nhân Việt Nam xuất thân chủ yếu từ đâu?

A.

Thợ thủ công bị thất nghiệp.

B.

Tư sản bị phá sản.

C.

Tiểu tư sản bị chèn ép.

D.

Nông dân bị tước đoạt ruộng đất.

Câu 3

Sự kiện nào đánh dấu Nguyễn Ái Quốc tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn

A.

Nguyễn Ái Quốc đưa yêu sách đến hội nghị Vécxai (18-6-1919).

B.

Nguyễn Ái Quốc tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12-1920).

C.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)

D.

Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên (6-1925)

Câu 4

Sự kiện nào thể hiện "Tư tưởng cách mạng tháng 10 Nga đã tấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam"

A.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (8-1925)

B.

Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo Luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)

C.

Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Diện - Quảng Châu (6-1924)

D.

Nguyễn Ái Quốc gửi yêu sách đến Hội nghị Véc xai (6-1919)

Câu 5

Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919 - 1925?

A.

Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ.

B.

Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo.

C.

Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

D.

Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp.

Câu 6

Điểm khác nhau cơ bản giữa giai cấp công nhân và giai cấp nông dân trong phong trào dân tộc, dân chủ là

A.

tinh thần yêu nước.

B.

có tinh thần đấu tranh chống đế quốc, phong kiến.

C.

sớm tiếp thu tư tưởng Mác- Lênin.

D.

lực lượng tham gia đấu tranh đông đảo trong phong trào cách mạng.

Câu 7

Trong phong trào dân tộc, dân chủ 1919-1925 giai cấp nào có tinh thần cách mạng triệt để nhất

A.

Công nhân

B.

Tiểu tư sản

C.

Nông dân

D.

Tư sản

Câu 8

Phong trào đầu tiên do giai cấp tư sản dân tộc khởi xướng đó là

A.

chống độc quyền thương cảng Sài Gòn.

B.

chống độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kỳ.

C.

phong trào "Chấn hưng nội hóa, bài trừ ngoại hóa".

D.

thành lập Đảng lập hiến để tập hợp lực lượng quần chúng.

Câu 9

Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ?

A.

Chủ nghĩa Mac – Lê nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.

B.

Do ảnh hưởng của tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.

C.

Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.

D.

Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Câu 10

Những tờ báo tiến bộ của tầng lớp tiểu tư sản trí thức xuất bản trong phong trào yêu nước dân chủ công khai (1919 – 1926) là

A.

"Chuông rè", "An Nam trẻ", "Nhành lúa".

B.

"Tin tức", "Thời mới", "Tiếng dân".

C.

"Chuông rè", "Tin tức", "Nhành lúa".

D.

"Chuông rè", "An Nam trẻ", "Người nhà quê".

Câu 11

Vào tháng 8-1925 diễn ra sự kiện nổi bật gì của giai cấp công nhân Việt Nam?

A.

Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn.

B.

Cuộc bãi công của công nhân Bắc Kì.

C.

Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son- Sài Gòn.

D.

Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định.

Câu 12

Tại sao lại cho rằng cuộc bãi công của công nhân Ba Son (8-1925) là một mốc quan trọng trên con đường phát triền của phong trào công nhân?

A.

 Vì đã ngăn cản được tàu chiến Pháp chở lính sang đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân và thủy thủ Trung Quốc.

B.

Đánh dấu tư tưởng Cách mạng tháng Mười mới được giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu.

C.

Vì sau cuộc bãi công của công nhân Ba Son có rất nhiều cuộc bãi công của công nhân Chợ Lớn, Nam Định, Hà Nội...tổng bãi công.

D.

Đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam, giai cấp công nhân nước ta từ đây bước vào đấu tranh tự giác.

Câu 13

Vì sao Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành quốc tế 3?

A.

Quốc tế này bênh vực cho quyền lợi của các nước thuộc địa

B.

Quốc tế này giúp nhân dân ta đấu tranh chống thực dân Pháp

C.

Quốc tế này đề ra đường lối cho cách mạng Việt Nam

D.

Quốc tế chủ trương thành lập mặt trận dân tộc giải phóng Việt Nam

Câu 14

Năm 1922, Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm kiêm chủ bút tờ báo nào?

A.

Đời sống công nhân

B.

Người cùng khổ

C.

Nhân đạo

D.

Sự thật

Câu 15

Báo người cùng khổ do Nguyễn Ái Quốc làm chủ nhiệm, kiêm chủ bút là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào?

A.

Đảng xã hội Pháp

B.

Đảng cộng sản Pháp

C.

Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

D.

 Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa

Câu 16

Sự kiện tháng 6-1924, gắn với hoạt động nào của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô?

A.

Người dự Đại hội quốc tế nông dân

B.

Người dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản

C.

Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ

D.

Người dự Đại hội lần thứ VII của Quốc tế cộng sản.

Câu 17

Tại sao nói Nguyễn Ái Quốc đã trực tiếp chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời chính đảng vô sản ở Việt Nam?

A.

Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho cách mạng Việt Nam, con đường cách mạng vô sản.

B.

Người đã trình bày trước Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ V lập trường, quan điểm về vị trí chiến lược của cách mạng các nước thuộc địa.

C.

Người đã tiếp nhận đựơc ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin và đã có công truyền bá vào nước ta.

D.

Sau những năm bôn ba hoạt động ở nước ngoài Nguời đã hiểu rõ bản chất của chủ nghĩa đế quốc thực dân.

Câu 18

Trong phong trào yêu nước công khai, sự kiện nào nổi bật trong năm 1925?

A.

Cuộc đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu

B.

Đám tang Phan Châu Trinh

C.

Xuất bản tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp"

D.

Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 19

Cho biết đặc điểm của phong trào công nhân giai đoạn 1919-1925?

A.

Phong trào thể hiện ý thức chính trị.

B.

Phong trào thể hiện ý thức về quyền lợi kinh tế.

C.

Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi chính trị và kinh tế có ý thức.

D.

Phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế nên còn mang tính tự phát.

Câu 20

Mục tiêu đấu tranh của phong trào công nhân từ năm 1919 đến năm 1924 chủ yếu là

A.

Đòi quyền lợi về kinh tế

B.

Đòi quyền lợi về kinh tế - chính trị

C.

Đòi quyền lợi về chính trị

D.

Chống thực dân Pháp để giải phóng dân tộc

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán