Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 28/08/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 483 lượt xem Lượt thi 28 lượt thi

Câu 1

Nguyên nhân lớn nhất làm cho tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số nước ta giảm là do thực hiện  

A.

Công tác kế hoạch hóa gia đình

B.

Việc giáo dục dân số 

C.

Pháp lệnh dân số 

D.

Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình 

Câu 2

Biểu hiện rõ rệt về sức ép của gia tăng dân số nhanh đến chất lượng cuộc sống là làm:

A.

Giảm GDP bình quân đầu người

B.

Cạn kiệt tài nguyên

C.

Ô nhiễm môi trường

D.

Giảm tốc độ phát triển kinh tế.

Câu 3

Người Việt ở nước ngoài sinh sống nhiều nhất ở:

A.

Đông Á

B.

Ôxtrâylia

C.

Châu Âu

D.

Bắc Mĩ

Câu 4

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm dân tộc của nước ta?

A.

Các dân tộc ít người sống tập trung chủ yếu ở đồng bằng

B.

Có nhiều thành phần dân tộc, bản sắc văn hóa đa dạng

C.

Mức sống của một bộ phận dân tộc ít người còn thấp

D.

Dân tộc Kinh chiếm tỉ lệ lớn nhất trong tổng số dân

Câu 5

Dân cư nước ta phân bố không đều giữa các vùng gây khó khăn lớn nhất cho việc

A.

nâng cao chất lượng cuộc sống

B.

bảo vệ tài nguyên và môi trường

C.

sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

D.

nâng cao tay nghề cho lao động

Câu 6

Nhân tố nào sau đây có tính quyết định đến sự phân bố dân cư nước ta hiện nay?

A.

Lịch sử khai thác lãnh thổ

B.

Tài nguyên thiên nhiên

C.

Quá trình xuất, nhập cư

D.

Trình độ phát triển kinh tế

Câu 7

Tuy gia tăng tự nhiên dân số giảm, nhưng số dân nước ta vẫn còn tăng nhanh là do nguyên nhân nào sau đây?

A.

Quy mô dân số lớn

B.

Tuổi thọ ngày càng cao

C.

Cơ cấu dân số già

D.

Gia tăng cơ học cao

Câu 8

Vùng có mật độ dân thành thị cao nhất nước ta là :

A.

ĐBSH.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

ĐBSCL.

D.

Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 9

Cơ cấu dân số trẻ có thuận lợi là

A.

nguồn lao động dồi dào

B.

thị trường tiêu thụ lớn

C.

lao động có kinh nghiệm trong quản lý, sản xuất

D.

quỹ phúc lợi xã hội cao

Câu 10

Đồng bằng nước ta tập trung dân cư đông đúc là do

A.

địa hình bằng phẳng, chủ yếu trồng lúa

B.

nhiều dân tộc sinh sống, diện tích đất rộng

C.

chủ yếu trồng lúa, nhiều dân tộc sinh sống

D.

diện tích đất rộng, có nhiều khoáng sản

Câu 11

Dân tộc nào sau đây chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân số nước ta

A.

Ê-đê

B.

Kinh

C.

Mường

D.

Tày

Câu 12

Phát biểu nào sau đây đúng với dân cư ở vùng đồng bằng nước ta

A.

Tỉ suất sinh cao hơn miền núi

B.

Mật độ dân số nhỏ hơn miền núi

C.

Có rất nhiều dân tộc ít người

D.

Chiếm phần lớn số dân cả nước

Câu 13

Phát biểu nào sau đây không đúng về đặc điểm dân số nước ta hiện nay

A.

Có nhiều dân tộc ít người

B.

Gia tăng tự nhiên rất cao

C.

Dân tộc Kinh là đông nhất

D.

Có quy mô dân số lớn

Câu 14

Phát biểu nào sau đây không đúng về dân số nước ta hiện nay

A.

Số lượng luôn cố định

B.

Cơ cấu tuổi thay đổi

C.

Quy mô lớn

D.

Nhiều dân tộc

Câu 15

Cơ cấu dân số nước ta hiện nay có đặc điểm là

A.

cơ cấu dân số đang chuyển tiếp từ trẻ sang già

B.

cơ cấu dân số trẻ

C.

dân số còn tăng nhanh, cơ cấu trẻ

D.

dân số còn tăng nhanh

Câu 16

Nhận định nào sau đây (không đúng) về sự phân bố của dân cư nước ta

A.

Có sự khác biệt giữa miền Bắc và miền Nam

B.

Dân cư phân bố khá đều trong cả nước

C.

Phân bố không đều giữa nông thôn và thành thị

D.

Phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi

Câu 17

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm dân số nước ta hiện nay

A.

Đông dân, nhiều thành phần dân tộc

B.

Dân số già hóa, gia tăng tự nhiên giảm

C.

Phân bố không đều

D.

Dân số thành thị chiếm tỉ lệ cao

Câu 18

Nguyên nhân cơ bản làm cho Đồng bằng sông Hồng có mật độ dân số cao hơn Đồng bằng sông Cửu Long là do

A.

đất dai màu mỡ, phì nhiêu hơn

B.

lịch sử định cư sớm hơn

C.

khí hậu thuận lợi hơn

D.

giao thông thuận tiện hơn

Câu 19

Trong điều kiện nước ta hiện nay, dân số đang là trở ngại cho vấn đề nào

A.

Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

B.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài

C.

Nâng cao chất lượng cuộc sống

D.

Mở rộng hợp tác quốc tế

Câu 20

Số dân nước ta ít hơn số dân những quốc gia nào sau đây

A.

Malaixia, Thái Lan

B.

Inđônêxia, Philipin

C.

Inđônêxia, Lào

D.

Philippin, Mianma

Câu 21

Nhằm thúc đẩy sự phân bố dân cư và lao động hợp lí giữa các vùng cần thực hiện giải pháp nào sau đây

A.

Kiềm chế tốc độ tăng dân số

B.

Phát triển công nghiệp ở nông thôn

C.

Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động

D.

Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp

Câu 22

Mật độ dân số nước ta cao nhất ở

A.

vùng Đông Nam Bộ

B.

vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

C.

vùng Đồng bằng sông Cửu Long

D.

vùng Đồng bằng sông Hồng

Câu 23

Ý nào sau đây không còn chính xác với đặc điểm dân cư nước ta hiện nay

A.

Tỉ số giới tính khi sinh mất cân đối, nam nhiều hơn nữ

B.

Dân số đang có sự biến đổi nhanh về cơ cấu nhóm tuổi

C.

Cơ cấu dân số trẻ, tốc độ tăng ngày càng nhanh gây bùng nổ dân số

D.

Dân cư phân bố chưa hợp lí giữa đồng bằng và miền núi

Câu 24

Dân cư phân bố chưa hợp lí gây hậu quả là

A.

làm ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng lao động và khai thác tài nguyên

B.

tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao

C.

khu vực đồng bằng khai thác tài nguyên quá mức, miền núi thiếu lao động

D.

nơi thừa lao động, nơi thiếu lao động

Câu 25

Nước ta cần phải phân bố lại dân cư giữa các vùng vì

A.

Nước ta có nhiều thành phần dân tộc

B.

Dân số đông

C.

Dân số tăng nhanh

D.

Mật độ dân số chênh lệch giữa các vùng

Câu 26

Nhận định nào sau đây đúng với sự phân bố dân cư nước ta

A.

Dân cư tập trung chủ yếu ở miền núi

B.

Dân cư tập trung chủ yếu ở thành thị

C.

Dân cư tập trung đông ở đồng bằng

D.

Dân cư thưa thớt ở đồng bằng

Câu 27

Dân đông gây ảnh hưởng đến kinh tế nước ta thể hiện ở chỗ

A.

gây trở ngại cho sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

B.

tạo nên nguồn lao động dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng lớn

C.

tạo sức ép lên vấn đề việc làm

D.

là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế

Câu 28

Vùng nào ở nước ta có mật độ dân số thấp nhất

A.

Tây Nguyên

B.

Đông Bắc

C.

Tây Bắc

D.

Bắc Trung Bộ

Câu 29

Việc phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nước là rất cần thiết vì

A.

Sự phân bố dân cư của nước ta không đều và chưa hợp lí

B.

Tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta hiện còn cao

C.

Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các đồng bằng

D.

Nguồn lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp

Câu 30

Đông dân, dân số tăng nhanh nên Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc

A.

giải quyết được nhiều việc làm

B.

cải thiện chất lượng cuộc sống

C.

khai thác sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn

D.

mở rộng thị trường tiêu thụ

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán