Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Địa lí ngành công nghiệp

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 16/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,450 lượt xem Lượt thi 158 lượt thi

Câu 1

Trung tâm công nghiệp Cần Thơ có thế mạnh đặc biệt để phát triển ngành nào sau đây?

A.

Luyện kim màu

B.

Chế biến nông sản

C.

Sản xuất ô tô

D.

Đóng tàu

Câu 2

Cơ cấu sản xuất công nghiệp của nước ta không chuyển dịch theo hướng nào sau đây?

A.

Tăng tỉ trọng sản phẩm chất lượng thấp

B.

Tăng tỉ trọng công nghiệp chế biến

C.

Tăng tỉ trọng của các sản phẩm cao cấp

D.

Giảm tỉ trọng công nghiệp khai  thác

Câu 3

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khu công nghiệp ở nước ta?

A.

Chuyên sản xuất công nghiệp

B.

Có nhiều điểm dân cư sinh sống

C.

Có ranh giới địa lí xác định

D.

Chính phủ quyết định thành lập

Câu 4

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu nhất làm cho Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có công nghiệp chế biến sữa phát triển mạnh?

A.

Lao động có kĩ thuật cao

B.

Thị trường tiêu thụ rộng lớn

C.

Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt

D.

Giao thông vận tải phát triển

Câu 5

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp năng lượng của Duyên hải Nam Trung Bộ?

A.

Tài nguyên nhiên liệu, năng lượng rất đa dạng và dồi dào

B.

Đã xây dựng một số nhà máy thủy điện quy mô trung bình

C.

Cơ sở điện chưa đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp

D.

Sử dụng điện lưới quốc gia qua đường dây 500 kV

Câu 6

Hoạt động nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp năng lượng nước ta?

A.

Sản xuất điện

B.

Khai thác than

C.

Khai thác bôxit

D.

Khai thác dầu khí

Câu 7

Yếu tố nào sau đây là chủ yểu nhất làm cho ngành công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm nước ta có cơ cấu đa dạng?

A.

Nguồn nguyên liệu tại chỗ phong phú và thị trường tiêu thụ rộng lớn

B.

Thị trường tiêu thụ rộng lớn và cơ sở vật chất kĩ thuật phát triển

C.

Thị trường tiêu thụ rộng lớn và nhiều thành phần kinh tế tham gia

D.

Nhiều thành phần kinh tế cùng sản xuất và nguyên liệu phong phú

Câu 8

Ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay không phải là 

A.

cơ khí - điện tử

B.

luyện kim màu

C.

vật liệu xây dựng

D.

năng lượng

Câu 9

Đặc điểm nào sau đây không đúng với cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta hiện nay?

A.

Có các ngành trọng điểm

B.

Tập trung một số nơi

C.

Tương đối đa dạng

D.

Có sự chuyển dịch rõ rệt

Câu 10

Trong quá trình khai thác, vận chuyển và chế biến dầu khí ở nước ta cần đặc biệt chú ý giải quyết vấn đề nào sau đây?

A.

Các sự cố về môi trường

B.

Thu hồi khí đồng hành

C.

Tác động của thiên tai

D.

Liên doanh vói nước ngoài

Câu 11

Việc phát triển các nhà máy điện sử dụng than làm nhiền liệu ở nước ta chủ yếu gây ra vấn đề môi trường nào sau đây?

A.

ô nhiễm không khí

B.

Ô nhiễm đất đai

C.

Ô nhiễm nước ngầm

D.

Ô nhiễm nước mặt

Câu 12

Nhân tố nào sau đây là chủ yếu làm cho cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta tương đối đa dạng?

A.

Sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp ngày càng sâu

B.

Trình độ người lao động ngày càng được nâng cao

C.

Nguồn nguyên, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D.

Nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia sản xuất

Câu 13

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc nâng cao chất lượng sản phậm công nghiệp nước ta?

A.

Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị và công nghệ

B.

Tập trung vào phát triển nhiều ngành sản xuất khác nhau

C.

Gắn với nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước

D.

Đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động

Câu 14

Chế biến lương thực, thực phẩm là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta chủ yếu do có

A.

sản phẩm phong phú, hiệu quả kinh tế cao, phân bố rộng khắp

B.

cơ cấu đa dạng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển, tăng thu nhập

C.

tỉ trọng lớn nhất, đáp ứng nhu cầu rộng, thu hút nhiều lao động

D.

thế mạnh lâu dài, hiệu quả cao, thúc đẩy ngành khác phát triển

Câu 15

Công nghiệp chế biến cà phê của nước ta phân bổ chủ yếu ở vùng nào sau đây

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ

B.

Đồng bằng sông Hồng

C.

Trung du và miền núi Bấc Bộ

D.

Tây Nguyên

Câu 16

Phát biểu nào sau đây không đúng với trung tâm công nghiệp ở nước ta hiện nay

A.

Hầu hết các trung tâm đều có nhiều ngành công nghiệp

B.

Trung tâm TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội có ý nghĩa quốc gia

C.

Trung tâm ra đời trong quá trình công nghiệp hóa

D.

Hải Phòng, Vũng Tàu, Cần Thơ là các trung tâm rất lớn

Câu 17

Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực của nước ta hiện nay

A.

Nhiên liệu cho sản xuất điện ở miền Trung là khí tự nhiên

B.

Sản lượng thủy điện và nhiệt điện chiếm tỉ trọng lớn nhất.

C.

Nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp điện.

D.

Hàng loạt nhà máy điện có công suất lớn đang hoạt động

Câu 18

Ngành công nghiệp nước ta tiếp tục được đầu tư đổi mới trang thiết bị và công nghệ chủ yếu nhằm

A.

nâng cao về chất lượng và hạ giá thành sản phẩm

B.

đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

C.

phù hợp tình hình phát triển thực tế của đất nước

D.

đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước

Câu 19

Giải pháp nào sau đây có tác động chủ yếu đến việc phát triển khai thác dầu khí ở nước ta?

A.

Nâng cao trình độ của nguồn lao động.

B.

Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu dầu thô.

C.

Tăng cường liên doanh với nước ngoài.

D.

Phát triển mạnh công nghiệp lọc hóa dầu.

Câu 20

Cơ cấu ngành của công nghiệp nước ta có sự chuyển dịch rõ rệt nhằm mục tiêu chủ yếu nào sau đây

A.

Tạo điều kiện để hội nhập vào thị trường thế giới.

B.

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường.

C.

Khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

D.

Tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch cơ cấu lao động.

Câu 21

Nước ta cần phải xây dựng một cơ cấu ngành công nghiệp tương đối linh hoạt chủ yếu nhằm

A.

hai thác lợi thế về tài nguyên.

B.

hai thác thế mạnh về lao động.

C.

nâng cao chất lượng sản phẩm.

D.

thích nghi với cơ chế thị trường.

Câu 22

Biện pháp chủ yếu để công nghiệp nước ta thích nghi tốt với cơ chế thị trường là

A.

Phát triển ngành công nghiệp trọng điểm

B.

Xây dựng cơ cấu ngành linh hoạt

C.

Đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị

D.

Hình thành các vùng công nghiệp

Câu 23

Việc đa dạng hóa sản phẩm công nghiệp nước ta chủ yếu nhằm

A.

Khai thác thế mạnh về tự nhiên

B.

Góp phần phát triển xuất khẩu

C.

Tận dụng thế mạnh lao động

D.

Đáp ứng nhu cầu thị trường

Câu 24

Biện pháp chủ yếu để phát triển bền vững công nghiệp nước ta là

A.

đầu tư công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm

B.

phát triển giao thông vận tải, thông tin

C.

đào tạo nhân lực, đảm bảo nguyên liệu

D.

nâng cao chất lượng, hạ thấp giá thành

Câu 25

Biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

A.

thu hút nhiều thành phần kinh tế tham gia.

B.

xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt.

C.

đầu tư theo chiều sâu, đổi mới công nghệ

D.

đảm bảo nguyên liệu ,chú trọng xuất khẩu

Câu 26

Việc chuyển dịch cơ cấu công nghiệp nước ta chủ yếu nhằm

A.

sử dụng tốt nguồn lao động, tạo việc làm.

B.

tận dụng tối đa các nguồn vốn khác nhau.

C.

khai thác nhiều hơn các loại khoáng sản.

D.

tăng hiệu quả đầu tư, phù hợp thị trường.

Câu 27

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển các khu công nghiệp ở nước ta

A.

sử dụng tốt tài nguyên, tạo nhiều việc làm

B.

tạo nhiều sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu

C.

đẩy nhanh đô thị hóa, phân bố lại dân cư

D.

thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất hàng hóa

Câu 28

Đặc điểm chung trong phát triển công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ là

A.

nguồn lao động dồi dào, tương đối rẻ

B.

đã hình thành được chuỗi các trung tâm công nghiệp ven biển

C.

ngành công nghiệp chủ yếu là khai thác khoáng sản

D.

hạn chế về tài nguyên nhiên liệu và năng lượng

Câu 29

Phương hướng nào dưới đây không đặt ra để tiếp tục hoàn thiện cơ cấu ngành công nghiệp nước ta

A.

Đây mạnh các ngành công nghiệp trọng điểm

B.

Đầu tư theo chiều sâu, đổi mới trang thiết bị, công nghệ

C.

Xây dựng cơ cấu ngành tương đối linh hoạt

D.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nặng

Câu 30

Công nghiệp năng lượng không có ngành nào sau đây?

A.

Hóa dầu

B.

Thủy điện

C.

Nhiệt điện

D.

Khai thác than

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán