Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Địa lí ngành nông nghiệp

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 16/09/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 16/09/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,659 lượt xem Lượt thi 143 lượt thi

Câu 1

Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất ở nông thôn nước ta là biện pháp nhằm

A.

phát triển giao thông nông thôn

B.

phát triển nông nghiệp cổ truyền

C.

giảm tỉ lệ thiếu việc làm

D.

giảm tỉ suất sinh ở nông thôn.

Câu 2

Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến sự phân hóa mùa vụ trong nông nghiệp ở nước ta?

A.

Sự phân hóa đất đai

B.

Hệ thống sông khác nhau

C.

Sự phân hóa khí hậu

D.

Độ cao địa hình khác nhau

Câu 3

Diện tích đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay bị thu hẹp, chủ yếu do sự phát triển của

A.

công nghiệp hóa, đô thị hóa

B.

hiện đại hóa, cơ giới hóa

C.

đô thị hóa, cơ giới hóa

D.

cơ giới hóa, thủy lợi hóa

Câu 4

Ý kiến nào sau đây không đúng với xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A.

Giảm tỉ trọng trong sản xuất nông nghiệp

B.

Chăn nuôi theo hình thức công nghiệp

C.

Tăng tỉ trọng chăn nuôi lấy thịt và sữa

D.

Tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa.

Câu 5

Khu vực đồi núi nước ta có thế mạnh nông nghiệp chủ yếu nào sau đây?

A.

Trông các cây hàng năm và nuôi gia cầm.

B.

Chăn nuôi các loại gia cầm và gia súc nhỏ

C.

Trồng cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn

D.

Sản xuất lương thực và nuôi trồng thủy sản

Câu 6

Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ta ngày càng phát triền là do

A.

nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú

B.

cơ sở chế biến thủy sản ngày càng phát triển

C.

tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn

D.

lao động có kinh nghiệm ngày càng đông

Câu 7

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu nhất làm giảm tỉ trọng nông - lâm - ngư nghiệp trong cơ cấu lao động của nước ta hiện nay?

A.

Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện

B.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới

C.

Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh

D.

Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Câu 8

Điểm giống nhau về điều kiện sinh thái nông nghiệp của Đông Nam Bộ và Tây Nguyên là

A.

có bán bĩnh nguyên rộng lớn

B.

khí hậu phân hóa rõ theo độ cao

C.

có mùa mưa và mùa khô rõ rệt

D.

địa hình cao nguyên xếp tầng

Câu 9

Đặc điểm nào sau đây không đúng vói nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta?

A.

Đẩy mạnh chuyên môn hóa sản xuất

B.

Gắn liền với công nghiệp chế biến

C.

Sử dụng ngày càng nhiều máy móc

D.

Phần lớn sản phẩm tiêu dùng tại chỗ

Câu 10

Biện pháp chủ yếu nhất góp phần làm giảm thiểu rủi ro trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ở nước ta là

A.

đầu tư thâm canh, luân canh, tăng vụ

B.

phát triển nền nông nghiệp cổ truyền

C.

tăng cường chuyên môn hóa sản xuất

D.

đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp

Câu 11

Điều kiện tự nhiên nào sau đây có ảnh hưởng lớn nhất đến cơ cấu mùa vụ nông nghiệp ở nước ta?

A.

Mạng lưới sông ngòi dày đặc

B.

Địa hình chủ yếu là đồi núi

C.

Khí hậu phân hóa đa dạng

D.

Tài nguyên đất đai đa dạng

Câu 12

Khó khăn lớn nhất về tự nhiên làm gián đoạn thời gian khai thác thủy sản ở nước ta trong năm là

A.

có nhiều bão và gió mùa Đông Bắc

B.

có nhiều đoạn bờ biển bị sạt lở

C.

nguồn lợi thủy sản bị suy giảm

D.

môi trường ven biền bị ô nhiễm

Câu 13

Xu hướng nổi bật nhất của ngành chăn nuôi nước ta hiện nay là

A.

ứng dụng tiến bộ khoa học và kĩ thuật

B.

đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa

C.

tăng tỉ trọng sản phẩm không giết thịt

D.

phát triển mạnh dịch vụ về giống, thú y

Câu 14

Nhóm cây nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu diện tích trồng trọt ở nước ta hiện nay?

A.

Cây lương thực

B.

Cây ăn quả

C.

Cây công nghiệp lâu năm

D.

Cây công nghiệp hàng năm

Câu 15

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu trong phát triển chăn nuôi ở nước ta hiện nay?

A.

Nguồn đầu tư còn hạn chế, thiên tai thường xuyên tác động xấu

B.

Hình thức chăn nuôi nhỏ, phân tán vẫn còn phổ biến ở nhiều nơi

C.

Công nghiệp chế biến còn hạn chế, dịch bệnh đe dọa ở diện rộng

D.

Cơ sở chuồng trại có quy mô còn nhỏ, trình độ lao động chưa cao

Câu 16

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự đa dạng của đối tượng thủy sản nuôi trồng ở nước ta hiện nay?

A.

Yêu cầu nâng cao chất lượng sản phẩm

B.

Diện tích mặt nước được mở rộng thêm

C.

Nhu cầu khác nhau của các thị trường

D.

Điều kiện nuôi khác nhau ở các cơ sở

Câu 17

Việc đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp ở nước ta không nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?

A.

Khai thác hợp lí hơn sự phong phú, đa dạng của tự nhiên

B.

Giảm thiểu rủi ro khi thị trường nông sản biến động bất lợi

C.

Tập trung phát triển nông sản ở những vùng chuyên canh

D.

Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm

Câu 18

Ý nghĩa lớn nhất của việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến ở nước ta là

A.

tạo thêm nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị cao

B.

khai thác tốt tiềm năng đất đai, khí hậu mỗi vùng

C.

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

D.

giải quyết việc làm, nâng cao đời sống người dân

Câu 19

Chuyên môn hóa sản xuất cây công nghiệp cùa Trung du và miền núi Bắc Bộ khác với Tây Nguyên là do sự khác nhau chủ yếu về

A.

điều kiện sinh thái nông nghiệp

B.

điều kiện giao thông vận tải

C.

cơ sở vật chất kĩ thuật

D.

truyền thống sản xuất

Câu 20

Nền nông nghiệp hàng hóa ở nước ta có đặc trưng nào sau đây

A.

Sử dụng nhiều sức người, công cụ thủ công

B.

Sản xuất nhỏ, năng suất lao động thấp

C.

Phần lớn sản phẩm để tiêu dùng tại chỗ

D.

Thị trường và lợi nhuận được quan tâm nhiều

Câu 21

Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất để phát triển hoạt động nuôi trồng thủy sản nước lợ ở nước ta là có nhiều

A.

bãi triều, đầm phá, rừng ngập mặn

B.

vùng nước quanh đảo, quần đảo

C.

ô trũng rộng lớn ở các đồng bằng

D.

sông suối, kênh rạch, ao hồ

Câu 22

Điều kiện tự nhiên nào sau đây thuận lợi nhất cho hoạt động khai thác hải sản ở nước ta

A.

Có dòng biển chảy ven bờ

B.

Có các ngư trường trọng điểm

C.

Có nhiều đảo, quần đảo

D.

Biển nhiệt đới ấm quanh năm

Câu 23

Nguyên nhân nào sau đây là chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay phát triển nhanh

A.

Thị trường tiêu thụ ngày càng được mở rộng

B.

Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản tăng

C.

Công nghiệp chế biến đáp ứng được nhu cầu

D.

Ứng dụng nhiều tiến bộ của khoa học kĩ thuật

Câu 24

Yếu tố nào sau đây tác động chủ yếu đến việc sản xuất theo hướng hàng hóa trong chăn nuôi ở nước ta hiện nay

A.

Trình độ lao động được nâng cao

B.

Nhu cầu thị trường tăng nhanh

C.

Dịch vụ thú y có nhiều tiến bộ

D.

Cơ sở thức ăn được đảm bảo hơn

Câu 25

Ý nghĩa chủ yếu của việc tăng cường chuyên môn hóa sản xuất nông nghiệp ở nước ta là

A.

tạo thêm nhiều việc làm cho số lượng lớn người lao động

B.

đáp ứng tốt nhu cầu chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ

C.

khai thác có hiệu quả sự đa dạng, phong phú của tự nhiên

D.

tạo ra khối lượng nông sản hàng hóa lớn và có chất lượng

Câu 26

Ý nghĩa chủ yếu của kinh tế trang trại đối với nông nghiệp nước ta là

A.

từng bước đưa nông nghiệp lên sản xuất hàng hóa

B.

sử dụng hợp lí tài nguyên vào phát triển sản xuất

C.

thúc đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp

D.

góp phần vào việc đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi

Câu 27

Yếu tố nào sau đây là chủ yếu làm cho hiệu quả chăn nuôi nước ta chưa ổn định

A.

Cơ sở chuồng trại ở nhiều nơi có quy mô còn nhỏ

B.

Lao động có trình độ kĩ thuật cao còn chưa nhiều

C.

Dịch bệnh hại vật nuôi vẫn đe dọa trên diện rộng

D.

Việc sử dụng giống năng suất cao chưa phổ biến

Câu 28

Khó khăn lớn nhất trong việc khai thác thủy sản ven bờ ở nước ta hiện nay là

A.

nguồn lợi sinh vật giảm sút nghiêm trọng.

B.

vùng biển ở một số địa phương bị ô nhiễm.

C.

nước biển dâng, bờ biển nhiều nơi bị sạt lở.

D.

có nhiều cơn bão xuất hiện trên Biển Đông.

Câu 29

Chăn nuôi lợn tập trung nhiều ở các đồng bằng lớn của nước ta chủ yếu là do

A.

thị trường tiêu thụ lớn, lao động có kinh nghiệm.

B.

lao động có kinh nghiệm, dịch vụ thú y đảm bảo.

C.

dịch vụ thú y đảm bảo, nguồn thức ăn phong phú.

D.

nguồn thức ăn phong phú, thị trường tiêu thụ lớn.

Câu 30

Khó khăn nào sau đây là chủ yếu đối với nuôi trồng thủy sản ở nước ta hiện nay

A.

Dịch bệnh thường xuyên xảy ra trên diện rộng

B.

Nguồn giống tự nhiên ở một số vùng khan hiếm

C.

 Diện tích mặt nước ngày càng bị thu hẹp nhiều

D.

Nhiều nơi xâm nhập mặn diễn ra rất nghiêm trọng

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán