Ôn thi THPT Quốc gia môn Địa lí chuyên đề Lao động và việc làm

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 30 câu hỏi; Làm trong 45 phút; cập nhật 28/08/2020
Thời gian làm bài thi 45 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 28/08/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 30 câu
Lượt xem 1,293 lượt xem Lượt thi 53 lượt thi

Câu 1

Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động Việt Nam?

A.

Mỗi năm tăng thêm hơn 1 triệu người

B.

Chuyển biến cơ cấu theo ngành rất nhanh

C.

Người lao động cần cù, sáng tạo

D.

Chất lượng lao động ngày càng cao

Câu 2

Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số thành thị và nông thôn phù hợp với công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thể hiện ở chổ:

A.

Dân số nông thôn giảm, dân số thành thị không đổi

B.

Dân số thành thị tăng, dân số nông thôn không đổi.

C.

Dân số thành thị tăng, dân số nông thôn giảm

D.

Dân số thành thị giảm, dân số nông thôn tăng.

Câu 3

Phương hướng trước tiên làm cho lực lượng lao động trẻ ở nước ta sớm trở thành một nguồn lao động có chất lượng là:

A.

Mở rộng các ngành nghề thủ công mỹ nghệ

B.

Tổ chức hướng nghiệp chu đáo

C.

Có kế hoạch giáo dục và đào tạo hợp lý

D.

Lập nhiều cơ sở giới thiệu việc làm

Câu 4

Năng suất lao động xã hội của nước ta còn thấp, chủ yếu nhất là do

A.

cơ sở hạ tầng còn hạn chế

B.

phân bố lao động không đều

C.

cơ cấu kinh tế chậm thay đổi

D.

trình độ lao động chưa cao

Câu 5

Dân số đông đem lại thuận lợi nào sau đây cho nền kinh tế nước ta?

A.

Chất lượng lao động cao

B.

Có nhiều việc làm mới

C.

Nguồn lao động dồi dào

D.

Thu nhập người dân tăng

Câu 6

Phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm chủ yếu của nguồn lao động nước ta?

A.

Tính kỉ luật của người lao động rất cao

B.

Chất lượng ngày càng được nâng lên

C.

Có kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp

D.

Lực lượng lao động trình độ cao còn ít

Câu 7

Người lao động nước ta có nhiều kinh nghiệm sản xuất nhất trong lĩnh vực

A.

công nghiệp

B.

thương mại.

C.

du lịch

D.

nông nghiệp

Câu 8

Đặc điểm không đúng với nguồn lao động nước ta hiện nay là

A.

nguồn lao động của nước ta rất dồi dào

B.

lao động có nhiều kinh nghiệm sản xuất trong nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp

C.

chất lượng lao động ngày càng được nâng cao

D.

cơ cấu lao động theo ngành và theo thành phần kinh tế của nước ta hiện nay có sự chuyển biến nhanh chóng

Câu 9

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta là

A.

xây dựng các nhà máy công nghiệp quy mô lớn.

B.

phân bố lại lực lượng lao động trên quy mô cả nước

C.

hợp tác lao động quốc tế để xuất khẩu lao động

D.

đẩy mạnh phát triển các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở các đô thị

Câu 10

Ý nào đúng nhất khi nói về nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu lao động theo thành phần kinh tế của nước ta?

A.

Quá trình đô thị hóa.

B.

Kết quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.

C.

Kết quả của nền kinh tế thị trường.

D.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ.

Câu 11

Ý nào dưới đây không phải là hướng giải quyết việc làm ở nước ta?

A.

Phân bố lại dân cư và lao động

B.

Khuyến khích sinh viên đi du học

C.

Thực hiện tốt chính sách dân số

D.

Xuất khẩu lao động, hợp tác đầu tư

Câu 12

Việc phân bố lại dân cư và lao động giữa các vùng trên phạm vi cả nước là rất cần thiết vì

A.

Sự phân bố dân cư của nước ta không đều và chưa hợp lí

B.

Tỉ lệ thiếu việc làm và thất nghiệp của nước ta hiện còn cao

C.

Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở các đồng bằng

D.

Nguồn lao động nước ta còn thiếu tác phong công nghiệp

Câu 13

Đông dân, dân số tăng nhanh nên Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc

A.

giải quyết được nhiều việc làm

B.

cải thiện chất lượng cuộc sống

C.

khai thác sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn

D.

mở rộng thị trường tiêu thụ

Câu 14

Phát biểu nào sau đây không đúng về việc làm ở nước ta hiện nay

A.

Là một vấn đề kinh tế - xã hội lớn hiện nay

B.

Tỉ lệ thất nghiệp ờ thành thị cao hơn nông thôn

C.

Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt

D.

Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị

Câu 15

Đặc điểm nguồn lao động nước ta hiện nay là

A.

Số lượng không lớn

B.

Trình độ rất cao

C.

Chất lượng nâng lên

D.

Phân bố rất đều

Câu 16

Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của lao động nước ta

A.

Đội ngũ lao động có chuyên môn kĩ thuật ngày càng đông đảo

B.

Người lao động còn thiếu tác phong công nghiệp

C.

Lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật phân bố tương đối đồng đều

D.

Nguồn lao động dồi dào

Câu 17

Một trong những chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng hiệu quả nguồn lao động nước ta là: “Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi. Phát triển công nghiệp ở nông thôn”. nhằm mục đích

A.

Khai thác tài nguyên và sử dụng tối đa nguồn lao động của đất nước.

B.

Tạo điều kiện cho người dân vùng núi có việc làm, tăng thu nhập.

C.

Tạo sự phân bố phù hợp, cân bằng sự phát triển kinh tế.

D.

Đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số thành thị và nông thôn.

Câu 18

Ý nào sau đây không phải đặc điểm của nguồn lao động ở nước ta hiện nay?

A.

Lao động có năng suất cao, kỉ luật tốt.

B.

Phân bố nguồn lao động không đồng đều.

C.

Chất lượng nguồn lao động ngày càng tăng.

D.

Nguồn lao động dồi dào, sáng tạo

Câu 19

Đặc điểm nào sau đây đúng với chất lượng nguồn lao động ở nước ta

A.

Nguồn lao động dồi dào chiếm 51,2% dân số.

B.

Lao động phân bố không đều giữa đồng bằng và miền núi.

C.

Hằng năm được bổ sung một lực lượng lao động mới.

D.

Người lao động cần cù, chịu khó, có kinh nghiệm sản xuất.

Câu 20

Việc làm đang là vấn đề kinh tế xã hội lớn ở nước ta vì

A.

kinh tế chậm phát triển, việc làm ít.

B.

tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm còn gay gắt.

C.

nhu cầu việc làm cao

D.

đào tạo lao động còn nhiều bất cập, lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Câu 21

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng nào dưới đây?

A.

Khu vực I, II giảm; khu vực III tăng

B.

Khu vực I tăng; khu vực II, III giảm

C.

Khu vực I giảm; khu vực II, III tăng

D.

Khu vực I, III tăng; khu vực II giảm

Câu 22

Đặc điểm nào sau đây không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta hiện nay

A.

Chất lượng nguồn lao động đang được nâng lên

B.

Có tác phong công nghiệp và kỉ luật lao động cao

C.

Có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông - lâm - thủy sản

D.

Tỉ lệ lao động trẻ cao, có khả năng tiếp thu nhanh các thành tựu khoa học kĩ thuật

Câu 23

Đặc điểm không đúng về chất lượng nguồn lao động nước ta là:

A.

cần cù, sang tạo, ham học hỏi.

B.

có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

C.

có tác phong công nghiệp, chuyên nghiệp.

D.

chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

Câu 24

Lực lượng lao động có kỹ thuật được tập trung đông nhất ở

A.

ĐBSH và vùng Đông Nam Bộ

B.

Hà Nội - Hải Phòng - TPHCM - Đà Nẵng.

C.

Đồng bằng duyên hải miền Trung.

D.

Miền núi và trung du phía Bắc

Câu 25

Ý nào không phải là mặt mạnh của nguồn lao động nước ta

A.

Người lao động cần cù, sáng tạo, nhiều kinh nghiệm sản xuất

B.

Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít so với yêu cầu.

C.

Nguồn lao động dồi dào

D.

Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

Câu 26

Ý nào dưới đây không phải hướng giải quyết việc làm

A.

phân bố lại dân cư và nguồn lao động

B.

đẩy mạnh xuất khẩu lao động

C.

kiềm chế tốc độ tăng dân số

D.

đa dạng hóa các hoạt động sản xuất

Câu 27

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm lao động nước ta hiện nay?

A.

Tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn thấp hơn thành thị.

B.

Tốc độ tăng nguồn lao động cao hơn tốc độ tăng dân số.

C.

Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị cao hơn nông thôn.

D.

Năng suất lao động thấp do chất lượng nguồn lao động chưa được cải thiện

Câu 28

Lao động nước ta đang có xu hướng chuyển từ khu vực quốc doanh sang các khu vực khác vì:

A.

Khu vực quốc doanh làm ăn không có hiệu quả.

B.

Kinh tế nước ta đang từng bước chuyển sang cơ chế thị trường.

C.

Tác động của công nghiệp hoá và hiện đại hoá.

D.

Nước ta đang thực hiện nền kinh tế mở, thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.

Câu 29

Phát biểu nào sau đây không đúng về nguồn lao động nước ta?

A.

Có kinh nghiệm sản xuất phong phú trong công nghiệp.

B.

Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên.

C.

Thiếu nhiều công nhân kĩ thuật lành nghề.

D.

Nguồn lao động dồi dào, tăng nhanh.

Câu 30

Giải pháp phù hợp nhất để giải quyết vấn đề thất nghiệp và thiếu việc làm ở nước ta là

A.

 kiểm soát tốc độ tăng dân số đi đôi đẩy mạnh phát triển kinh tế và phân bố hợp lí dân cư

B.

nâng cao chất lượng nguồn lao động và giảm gia tăng dân số xuống mức thấp.

C.

giảm gia tăng dân số, tăng cường xuất khẩu lao động và đẩy mạnh đô thị hóa.

đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và xuất khẩu lao động.

D.

đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa và xuất khẩu lao động.

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán