Trắc nghiệm GDCD 11 Công dân với sự phát triển kinh tế

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 30 phút; cập nhật 26/05/2020
Thời gian làm bài thi 30 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 26/05/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 1,322 lượt xem Lượt thi 42 lượt thi

Câu 1

Những yếu tố tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người được gọi là

A.

tài nguyên thiên nhiên.

B.

đối tượng lao động,

C.

tư liệu lao động.

D.

công Cự lao động.

Câu 2

Một trong những vai trò của sản xuất của cải vật chất là:

A.

cơ sở tồn tại của xã hội

B.

tạo ra các giá trị vật chất và tinh thần

C.

giúp con người có

D.

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Câu 3

Sản xuất của cải vật chất có vai trò quyết định:

A.

mọi hoạt động của xã hội

B.

số lượng hàng hóa trong xã hội

C.

thu nhập của người lao động

D.

việc làm của người lao động

Câu 4

Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động,yếu tố nào dưới đây là quan trọng nhất?

A.

Kết cấu hạ tầng của sản xuất.

B.

Công cụ  lao động.

C.

Hệ thống bình chứa của sản xuất.

D.

Cơ sở vật chất.

Câu 5

Yếu tố nào dưới đây giữ vai trò quan trọng và quyết định nhất trong quá trình sản xuất?

A.

Đối tượng lao động.

B.

Sức lao động.

C.

Tư liệu lao động.

D.

Máy móc hiện đại.

Câu 6

Quá trình sản xuất gồm các yếu tố nào dưới đây?

A.

Sức lao động, đối tượng lao động và lao động.

B.

Con người, lao động và máy móc.

C.

Lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

D.

Sức lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động.

Câu 7

Yếu tố nào dưới đây là 1 trong những đối tượng lao đông trong ngành Công Nghiệp khai thác?

A.

Máy cày

B.

Than

C.

Sân bay

D.

Nhà xưởng

Câu 8

Con trâu đi trước cái cày theo sau’’là nói đến yếu tố nào dưới đây trong quá trình lao động?

A.

Đối tượng lao động

B.

Tư liệu lao động

C.

Sức lao động

D.

Nguyên liệu lao động

Câu 9

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động của Ngành may mặc?

A.

Máy may

B.

Vải

C.

Thợ may

D.

Chỉ

Câu 10

Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là

A.

lao động

B.

người lao động

C.

sức lao động

D.

làm việc

Câu 11

Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là

A.

người lao động

B.

tư liệu lao động

C.

tư liệu sản xuất

D.

nguyên liệu

Câu 12

Yếu tố nào dưới đây là tư liệu lao động?

A.

Không khí

B.

Sợi để dệt vải

C.

Máy cày

D.

Vật liệu xây dựng

Câu 13

Đâu là đối tượng lao động trong ngành Xây Dựng?

A.

Xi măng

B.

Thợ xây

C.

Cái bay

D.

Giàn giáo

Câu 14

Phát triển kinh tế là

A.

Sự tăng lên về số lượng và chất lượng sản phẩm

B.

Sự tăng trưởng về kinh tế gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống

C.

Sự tăng trưởng kinh tế bền vững

D.

Sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lí, tiến bộ và công bằng xã hội

Câu 15

Tăng trưởng kinh tế gắn liền với cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ và công bằng xã hội là nói đến khái niệm

A.

tăng trưởng kinh tế.

B.

thành phần kinh tế.

C.

cơ cấu kinh tế.

D.

phát triển kinh tế.

Câu 16

Sản xuất của cải vật chất là quá trình

A.

Tạo ra của cải vật chất.

B.

Sản xuất xã hội.

C.

Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với như cầu của mình.

D.

Tạo ra cơm ăn, áo mặc, tạo ra tư liệu sản xuất.

Câu 17

Căn cứ vào cơ sở nào dưới đây để phân biệt một vài vật là đối tượng lao động hay tư liệu lao động?

A.

Mục đích sử dụng gắn với chức năng

B.

Khả năng sử dụng

C.

Nguồn gốc của vật đó

D.

Giá trị của vật đó

Câu 18

Khẳng định nào dưới đây không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối với cá nhân?

A.

Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm

B.

Phát triển kinh tế khắc phục sự tụt hậu về kinh tế

C.

Phát triển kinh tế đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần

D.

Phát triển kinh tế giúp cá nhân có điều kiện chăm sóc sức khỏe

Câu 19

Đối với gia đình, phát triển kinh tế là tiền đề để

A.

Thực hiện tốt chức năng kinh tế

B.

Loại bỏ tệ nạn xã hội

C.

Đảm bảo ổn điịnh về kinh tế

D.

Xóa bỏ thất nghiệp

Câu 20

Khẳng định nào dưới đâu không đúng khi nói đến ý nghĩa của phát triển kinh tế đối ngoại với xã hội?

A.

Phát triển kinh tế là tiền đề phát triển văn hóa, giáo dục

B.

Phát triển kinh tế tạo điều kiện củng cố an ninh, quốc phòng

C.

Phát triển kinh tế tạo điều kiện giải quyết việc làm, giảm tệ nạn xã hội

D.

Phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm và thu nhập ổn định

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán