Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 ôn tập bài 35

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 10 câu hỏi; Làm trong 15 phút; cập nhật 08/04/2020
Thời gian làm bài thi 15 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Bắt đầu làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 08/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 10 câu
Lượt xem 895 lượt xem Lượt thi 8 lượt thi

Câu 1

Au xin (AIA) không có vai trò

A.

hạt nảy mầm, ra rễ phụ

B.

quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào

C.

điều tiết trạng thái ngủ nghỉ của hạt

D.

tham gia vào hướng động, ứng động

Câu 2

Hooc môn thực vật là

A.

các chất hữu cơ được rễ cây chọn lọc và hấp thụ từ đất.

B.

các chất hữu cơ có tác dụng kìm hãm sự sinh trưởng của cây.

C.

các chất hữu cơ do cơ thể thực vật tiết ra có tác dụng điều tiết sự hoạt động của cây.

D.

các chất hữu cơ có tác dụng thúc đẩy sự sinh trưởng của cây.

Câu 3

Các hooc môn kích thích sinh trưởng bao gồm:

A.

Auxin, gibêrelin, xitôkinin.

B.

Auxin, axit abxixic, xitôkinin.

C.

Auxin, êtilen, axit abxixi

D.

Auxin, gibêrelin, êtilen

Câu 4

Tác dụng nào dưới đây không phải của gibêrelin đối với cơ thể thực vật là

A.

nảy mầm của hạt, chồi; sinh trưởng chiều cao; tăng tốc độ phân giải tinh bột

B.

thúc quả chóng chín, rụng lá

C.

sinh trưởng chiều cao; tăng tốc độ phân giải tinh bột; ra hoa, tạo quả

D.

nảy mầm của hạt, chồi; sinh trưởng chiều cao; ra hoa, tạo quả

Câu 5

Tác dụng của axit abxixic đối với cơ thể thực vật là

A.

ức chế sinh trưởng tự nhiên, sự chín và ngủ của hạt, đóng mở khí khổng và loại bỏ hiện tượng sinh con.

B.

nảy mầm của hạt, chồi; sinh trưởng chiều cao; ra hoa, tạo quả.

C.

sinh trưởng chiều cao; tăng tốc độ phân giải tinh bột; ra hoa, tạo quả.

D.

tăng sự sinh trưởng tự nhiên, sự chín và ngủ của hạt, đóng mở khí khổng.

Câu 6

Hooc môn thực vật có tính chuyên hoá:

A.

cao hơn hooc môn ở động vật bậc cao

B.

thấp hơn hooc môn ở động vật bậc cao

C.

vừa phải

D.

Không có tính chuyên hoá

Câu 7

Cơ quan nào của cây sau đây cung cấp Au xin (AIA)

A.

Hoa

B.

C.

Rễ

D.

Hạt

Câu 8

Au xin (AIA) kích thích:

A.

quá trình nguyên phân và sinh trưởng dãn dài của tế bào

B.

tham gia vào hướng động, ứng động

C.

hạt nảy mầm, ra rễ phụ

D.

tất cả đều đúng

Câu 9

Trong cây Gibêrêlin (GA) được sinh ra chủ yếu ở:

A.

lá và rễ

B.

quả

C.

hoa

D.

cành

Câu 10

Xét các đặc điểm sau

(1) Thúc quả chóng chín

(2) ức chế rụng lá và rụng quả

(3) kìm hãm rụng lá

(4) rụng quả

(5) kìm hãm rụng lá

(6) kìm hãm rụng quả

Đặc điểm nói về vai trò của etilen là:

A.

(2), (4) và (5)

B.

(2), (3) và (5)

C.

(1), (3) và (4)

D.

(2), (5) và (6)

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.edu.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán