TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẮC NINH TỔ TỔNG HỢP ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2018 - 2019 MÔN: Lịch sử

In đề thi  
; Môn học: ; Lớp: ; 40 câu hỏi; Làm trong 50 phút; cập nhật 01/04/2020
Thời gian làm bài thi 50 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 01/04/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 40 câu
Lượt xem 323 lượt xem Lượt thi 9 lượt thi

Câu 1

Nguyên nhân khách quan dẫn đến thắng lợi của cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do

A.

sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương

B.

thắng lợi của quân đồng minh với chủ nghĩa phát xít

C.

sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc

D.

nghệ thuật khởi nghĩa linh hoạt, sáng tạo.

Câu 2

Ngày 12/4/1944, Hồ Chí Minh viết: “Cuộc kháng chiến của ta là một cuộc kháng chiến toàn dân nên phải động viên toàn dân, vũ trang toàn dân”. Cuộc kháng chiến trên đây diễn ra trong bối cảnh nào?

A.

Khi nhân dân Việt Nam chưa có chính quyền cách mạng

B.

Khi nhân dân Việt Nam đã có chính quyền cách mạng

C.

Khi nước Việt Nam mới đang dần hình thành

D.

Khi các lực lượng đồng minh đang chuẩn bị vào Việt Nam

Câu 3

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào yêu nước dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của
thế kỉ XX là

A.

đào tạo và rèn luyện đội ngũ cán bộ cho phong trào yêu nước dân tộc dân chủ Việt Nam

B.

góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam, bồi đắp truyền thống yêu nước

C.

góp phần khảo sát và thử nghiệm một con đường cứu nước mới theo khuynh hướng dân chủ tư sản

D.

chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng dân chủ tư sản, độc lập dân tộc không gắn liền với con đường tư sản

 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới trên Matran.vn

Công cụ trực tuyến hỗ trợ giáo dục - MaTran.vn
Copyright © 2014-2021. All rights reserved. Bản quyền thuộc VinaGon
Email: info@vinagon.com
Hotline: 086.924.3838
• Liên hệ hỗ trợ
• Quy định chung
• Chính sách bảo mật
• Phương thức thanh toán

matran.edu.vn      matran.edu.vn