Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 15:49:58 | 284 lượt xem

Câu hỏi số 10057

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng 0,38µm đến 0,76µm. Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108m/s và 1eV = 1,6.10-19J. Các phôtôn của ánh sáng này coa năng lượng nằm trong khoảng

Phương án trả lời:
A.

Từ 2,62eV đến 3,27eV.

B.

Từ 1,63eV đến 3,27eV

C.

Từ 2,62eV đến 3,11eV

D.

Từ 1,63eV đến 3,11eV

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.