Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 16:18:41 | 369 lượt xem

Câu hỏi số 10066

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Đặt điện áp \( u = 220 \sqrt{2}cos100πt\) (u tính bằng V, t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch AB như hình vẽ. Biết cuộn dây là cuộn cảm thuần R = 20 Ω và cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng 3A. Tại thời điểm t thì\( u = 220\sqrt{2}V\). Tại thời điểm \(t + {1 \over 600}s\) s thì cường độ dòng điện trong đoạn mạch bằng không và đang giảm. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch MB bằng

Phương án trả lời:
A.

180W

B.

200W

C.

120W

D.

90W

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi này, cần đăng nhập Tài khoản tại đây.