Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
04/07/2016 | 17:10:08 | 914 lượt xem

Câu hỏi số 10077

Môn học: Vật lý, thuộc chương trình: Lớp 11, Lớp 12,
Câu hỏi:

Giả sử ở một ngôi sao, sau khi chuyển hóa toàn bộ hạt nhân hiđrô  thành hạt nhân \(^4_2He\)thì ngôi sao lúc này chỉ có \(^4_2He\) với khối lượng 4,6.1032 kg. Tiếp theo đó, \(^4_2He\) chuyển hóa thành hạt nhân \(^{12}_6C\) thông qua quá trình tổng hợp \(^4_2He\) + \(^4_2He\) + \(^4_2He\) → \(^{12}_6C\) + 7,27 MeV. Coi toàn bộ năng lượng tỏa ra từ quá trình tổng hợp này đều được phát ra với công suất trung bình là 5,3.1030W. Cho biết 1 năm bằng 365,25 ngày, khối lượng mol của \(^4_2He\)là 4 g/mol, số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1, 1 eV = 1,6.10-19J. Thời gian để chuyển hóa hết \(^4_2He\)ở ngôi sao này thành \(^{12}_6C\) vào khoảng

Phương án trả lời:
A.

481,5 triệu năm

B.

481,5 nghìn năm

C.

160,5 nghìn năm

D.

160,5 triệu năm

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.