Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:43:21 | 711 lượt xem

Câu hỏi số 10913

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

 Lan: Hello, my ............... is Lan.

Phương án trả lời:
A.

name

B.

fine

C.

you

D.

am

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.