Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:45:10 | 544 lượt xem

Câu hỏi số 10914

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Nga: Hi, I .............. Nga. 

Phương án trả lời:
A.

are

B.

am

C.

is

D.

name

Đáp án: B