Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:47:35 | 624 lượt xem

Câu hỏi số 10916

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I’m ................. , thanks.

Phương án trả lời:
A.

are

B.

my

C.

fine

D.

hi

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.