Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:49:08 | 721 lượt xem

Câu hỏi số 10917

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I’m OK, .............. you.

Phương án trả lời:
A.

thanks

B.

thank

C.

and

D.

a

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.