Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:51:44 | 534 lượt xem

Câu hỏi số 10918

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

.................., Ba. 

Phương án trả lời:
A.

How

B.

Hi

C.

Thank

D.

And

Đáp án: B