Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:52:56 | 605 lượt xem

Câu hỏi số 10919

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I’m fine, thanks. ................. you?

Phương án trả lời:
A.

 Is

B.

Hello

C.

And

D.

Thank

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.