Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:54:00 | 592 lượt xem

Câu hỏi số 10920

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Hello, ............. name is Mai.

Phương án trả lời:
A.

I

B.

My

C.

Is

D.

Fin

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.