Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:57:57 | 624 lượt xem

Câu hỏi số 10923

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

Phương án trả lời:
A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.