Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:57:57 | 577 lượt xem

Câu hỏi số 10923

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Ba: Hoa, ............... is Phong. Hoa: Hi, Phong

Phương án trả lời:
A.

You

B.

How

C.

I

D.

This

Đáp án: D