Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 14:58:59 | 591 lượt xem

Câu hỏi số 10924

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Lan: Hi, Mai. ................. old are you? Mai: I’m twelve

Phương án trả lời:
A.

What

B.

How

C.

Year

D.

Name

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.