Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:00:43 | 597 lượt xem

Câu hỏi số 10925

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Hoa: Good evening, Lan! Lan: Good ....................., Hoa.

Phương án trả lời:
A.

evening

B.

afternoon

C.

night

D.

morning

Đáp án: A