Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:01:54 | 566 lượt xem

Câu hỏi số 10926

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I’m twelve ................... old.

Phương án trả lời:
A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.