Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:01:54 | 519 lượt xem

Câu hỏi số 10926

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I’m twelve ................... old.

Phương án trả lời:
A.

year

B.

years

C.

 fine

D.

night

Đáp án: B