Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:02:52 | 615 lượt xem

Câu hỏi số 10927

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

.................... are fine, thanks. And you?

Phương án trả lời:
A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.