Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:02:52 | 568 lượt xem

Câu hỏi số 10927

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

.................... are fine, thanks. And you?

Phương án trả lời:
A.

 I

B.

You

C.

We

D.

We’re

Đáp án: C