Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:06:34 | 546 lượt xem

Câu hỏi số 10930

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

This ................ Nam

Phương án trả lời:
A.

 is

B.

are

C.

am

D.

 be

Đáp án: A