Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:08:06 | 618 lượt xem

Câu hỏi số 10931

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Lan: - Good night, Mom. - Mom: Good............, Lan.

Phương án trả lời:
A.

night

B.

evening

C.

afternoon

D.

bye

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.