Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:10:40 | 569 lượt xem

Câu hỏi số 10933

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

What’s ................. name?

Phương án trả lời:
A.

you

B.

your

C.

we

D.

classmate

Đáp án: B