Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:13:38 | 559 lượt xem

Câu hỏi số 10935

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Where ................. you live?

Phương án trả lời:
A.

do

B.

is

C.

am

D.
Đáp án: A