Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:14:54 | 531 lượt xem

Câu hỏi số 10936

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

Phương án trả lời:
A.

it

B.

there

C.

this

D.
Đáp án: C