Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:14:54 | 571 lượt xem

Câu hỏi số 10936

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

Ba: What is ................ ? Lan: This is a pen

Phương án trả lời:
A.

it

B.

there

C.

this

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.