Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:16:23 | 566 lượt xem

Câu hỏi số 10937

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

This is my classroom and that .............. your classroom.

Phương án trả lời:
A.

are

B.

 is

C.

there

D.

the

Đáp án: B