Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:19:00 | 578 lượt xem

Câu hỏi số 10938

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Stand ................., please !

Phương án trả lời:
A.

up

B.

down

C.

 in

D.

on

Đáp án: A