Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:20:08 | 542 lượt xem

Câu hỏi số 10939

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

 I live ............... a house.

Phương án trả lời:
A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Đáp án: B