Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:20:08 | 577 lượt xem

Câu hỏi số 10939

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

 I live ............... a house.

Phương án trả lời:
A.

on

B.

in

C.

is

D.

am

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.