Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:21:15 | 538 lượt xem

Câu hỏi số 10940

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

................ your book, please!

Phương án trả lời:
A.

Stand

B.

Sit

C.

Open

D.
Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.