Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:22:26 | 590 lượt xem

Câu hỏi số 10941

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình: Lớp 6,
Câu hỏi:

I live .............. a street

Phương án trả lời:
A.

in

B.

at

C.

up

D.

on

Đáp án: D