Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
21/07/2016 | 15:24:23 | 574 lượt xem

Câu hỏi số 10942

Môn học: Tiếng anh, thuộc chương trình:
Câu hỏi:

Lan: How old are you? Hoa: I’m ten ................ .

Phương án trả lời:
A.

year

B.

 years

C.

old

D.

years old

Đáp án: D