Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
03/10/2016 | 17:23:57 | 1083 lượt xem

Câu hỏi số 11643

Môn học: Lịch sử, thuộc chương trình: Lớp 12, THPT Quốc gia,
Câu hỏi:

Ba tư tưởng sau đây được trình bày trong tác phẩm nào của Nguyễn ái  Quốc

+ Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng

+ Cách mạng phải do Đảng theo chủ nghĩa Mác – Lênin lãnh đạo

+ Cách mạng Việt Nam phải gắn bó và đoàn kết với cách mạng thế giới

Phương án trả lời:
A.

Tạp chí Thư tín Quốc tế

B.

“Bản án chế độ thực dân Pháp”

C.

“Đường cách mệnh”

D.

Tất cả cùng đúng

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.