Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
11/10/2016 | 17:16:46 | 198 lượt xem

Câu hỏi số 13157

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến.

Phương án trả lời:
A.

1 là số nguyên tố.

B.

3 + 2 = 7

C.

12 chia hết cho 4.

D.

x + y > 1

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.