Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 10:16:12 | 209 lượt xem

Câu hỏi số 13171

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho A là tập các số nguyên chia hết cho 5.
B là tập các số nguyên chia hết cho 10.
C là tập các số nguyên chia hết cho 15.
Lựa chọn phương án đúng.

Phương án trả lời:
A.

 ⊂ B

B.

 = B

C.

B  ⊂ A

D.

B  ⊂  C

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.