Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 10:36:06 | 270 lượt xem

Câu hỏi số 13179

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Cho f(x) = x - x2. Đáp án nào sau đây đúng?

Phương án trả lời:
A.

f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/4

B.

 f(x) có giá trị lớn nhất bằng 1/3

C.

f(x) có giá trị nhỏ nhất bằng -1/2

D.

f(x) không có giá trị lớn nhất

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.