Matran.vn thi trắc nghiệm trực tuyến
12/10/2016 | 10:54:21 | 316 lượt xem

Câu hỏi số 13185

Môn học: Toán học, thuộc chương trình: Lớp 10,
Câu hỏi:

Giải bất phương trình  

Phương án trả lời:
A.

x = 2; x = 1

B.

 ≥ 1

C.

x = 3

D.

x = 2

Đáp án và lời giải:
Bạn không xem được đáp án và lời giải của câu hỏi, tìm hiểu thêm tại đây.